Class Project : Generation and Solving Maze (by Simulation)

ที่มาและปัญหา : โครงการนี้เป็นโครงการที่ส่งหุ่นยนต์ออกไปเก็บข้อมูลในเขาวงกต และสามารถเลือกเส้นทางจากจุดเริ่มต้นไปยังทางออกที่เร็วที่สุดได้ วัตถุประสงค์ : สามารถเขียนอัลกอริทึมในการเก็บแผนที่ของเขาวงกต และหาทางออกจากเขาวงกตได้ สมมุติฐาน : หุ่นยนต์สามารถเดินเก็บข้อมูลของเขาวงกต และหาเส้นทางที่เร็วที่สุดในการออกจากเขาวงกต ขอบเขตการศึกษา : Program Visual Studio ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : การเรียนรู้ concept พื้นฐานของการเขียนโปรแกรมและ data structure เบื้องต้น ผลงานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง Dept First search (DFS) การค้นหาแบบลึกก่อน(Depth first search) (DFS) เป็นการค้นหาที่กําหนดทิศทางจากรูปของโครงสร้างต้นไม้ ที่เริ่มต้นจากโหนดราก(Root …

Class Project : Lidar bot for maze solving (3rd Group)

ผู้จัดทำ ขอบเขตงาน : 1.ออกแบบโปรแกรมสำหรับหุ่นยนต์สี่ล้อที่มีความสามารถสร้างแผนที่โดยใช้ Lidar 2.ตัวหุ่นยนต์ต้องสามารถหาทางออกจากเขาวงกตที่สั้นที่สุด 3.จะต้องมีการส่งข้อมูลระหว่างหุ่นยนต์(Lidar bot)และคอมพิวเตอร์(PC) ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาของโปรเจคนี้ เพื่อให้เข้าใจภาพรวม จะต้องเข้าใจการใช้ Protocol ในการสื่อสารชนิด MQTT Picture Ref: https://mqtt.org/assets/img/mqtt-publish-subscribe.png หลักการทำงานของ MQTT จะประกอบไปด้วย 3 ส่วน ภาพรวมการทำงานร่วมกันระหว่างLow level (Lidar bot) และ High Level (PC) โดยใช้ MQTTเป็นตัวกลางในการสื่อสารในโปรเจคนี้ ตารางแสดง Task list …

Class Project : Lidar bot for maze solving (SNC Group)

สวัสดีครับ วันนี้จะมาแบ่งปันความรู้ที่ได้รับจากการทำโปรเจ็คในวิชา Computer programming for robotics กันครับ ก่อนอื่นเลยโจทย์ที่ได้รับคือ Project ของรายวิชานี้เน้นที่การคิดเชิงอัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรม นักเรียนออกแบบเขาวงกต 4000×4000 mm. ที่เรียบง่าย Algorithm ที่ใช้ Dept First search เป็น Algorithm หลักที่ใช้ในการหาเส้นทางที่ดีที่สุด โดยหลักการที่นำมาใช้เป็นดังนี้ 1.สำรวจเส้นทางโดยรวมโดยใช้หลักการให้ robot วิ่งโดยมีการเรียงลำดับความสำคัญดังนี้ โดยตัวแปรที่ใช้ในการเก็บค่าเส้นทาง เราจะใช้ array 2 มิติในการเก็บ โดยมีสองตัวแปรคือ visited: เป็น array …

IoT Control LED Light ผ่าน Blynk

ที่มาและปัญหา : เพื่อพัฒนาความรู้ด้าน IOT โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาการสั่ง ควบคุมการ เปิด – ปิด Led ออนไลน์ ผ่าน BLYNK Application Cloud platform สมมุติฐาน : สามารถควบคุมการทำงานของ Led ผ่าน BLYNK App ได้ โดยเป็นการควบคุม LED แบบ Cube 3x3x3 ขอบเขตการศึกษา : Program …

PID TUNER BY MODBUS TCP/IP

PID คืออะไร ? เป็นระบบควบคุมแบบป้อนกลับ ซึ่งค่าที่นำไปใช้ในการคำนวณเป็นค่าความผิดพลาดที่หามาจากความแตกต่างของตัวแปรในกระบวนการและค่าที่ต้องการ ที่มาของภาพ : https://th.wikipedia.org/ MODBUS คืออะไร ? Modbus เป็นหนึ่งในมาตรฐานการสื่อสารแบบอนุกรม (Serial Communications protocol) ที่ใช้งานอย่างแพร่หลายในระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม (Industrial Automation Systems : IAS) เพื่อสร้างการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์ควบคุมพีแอลซี (Programmable Logic Controllers : PLC) อุปกรณ์ตรวจวัด (Sensor) อุปกรณ์เครื่องกล อุปกรณ์ขับเร้า (Actuator) …

Cooling system for Factory

Dashboard แนวคิดการประยุกต์ใช้ การประยุกต์ใช้ Internet of Things ในการควบคุมความเร็วพัดลม ผ่านคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือสมาร์ทโฟน โดยมีการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต ในที่นี้สามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง แบบ LAN และ WIFI เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานและการเข้าถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่เราจำเป็นต้องสั่งการต่อไป ทั้งนี้ในการทำงานส่วนใหญ่จะมีศูนย์ควบคุมหลัก คือ Raspberry Pi เป็นบอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่สามารถเชื่อมต่อกับจอมอนิเตอร์ คีย์บอร์ด และเมาส์ได้ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำโครงงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนโปรแกรม หรือเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะขนาดเล็ก ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน Spreadsheet Word Processing ท่องอินเทอร์เน็ต ส่งอีเมล หรือเล่นเกมส์ …

IoT Control LED with Raspberry pi and Node red display temperature by dashboard

1. เพื่อศึกษาการสั่ง Start – Stop เครื่องจักรในสายการผลิตผ่านระบบ Internet 2. เพื่อศึกษาการรับ-ส่งสัญญาณจาก sensor ในสายการผลิตผ่านระบบ Internet https://drive.google.com/drive/folders/15Wv_EZlP_SBeDMuAsbzrBixlvnaDG817?usp=sharing

IoT Project For Community : Robot arm connected with Node-red

สวัสดีครับทุกคน วันนี้ขอมานำเสนอตัวอย่างวิธีการเชื่อมต่อ ROBOT ARM กับ NODE RED โดยใช้การสื่อสารผ่าน Modbus กันครับ ตัวอย่างโปรเจ็กจะเป็นอย่างไรนั้น ไปดูกันเล้ยย… อธิบายภาพรวม ตัวอย่างของระบบนี้จะขอเล่าภาพรวมของระบบก่อนครับ โดยระบบเริ่มต้นจากการมีกล่องที่มีการติดแถบแม่เหล็ก RFID ซึ่งเป็นตัวอย่างทั่วไปของการติดที่กล่องสินค้าต่างๆ จากนั้นเมื่อกล่องนี้วิ่งมาถึงจุดที่มีการติดตั้งเครื่องอ่านรหัสใน RFID เครื่องก็จะอ่านสัญญาณ และส่งข้อมูลให้กับ PLC ซึ่งเป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสาร PLC จะหาช่องการวางในพื้นที่ที่ว่าง และทำการสั่งให้ ROBOT ARM ย้ายกล่องไปที่ที่ว่างอยู่ ในเวลาเดียวกัน PLC จะติดต่อสื่อสารกับโปรแกรม Node-red ที่เขียนขึ้น เพื่อให้ …

การสั่งงานการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์โดยใช้การควบคุมผ่านระบบไอโอที

ผู้จัดทำ ที่มาและความสำคัญ : ปัจจุบันระบบไอโอทีมีการพัฒนาและเติบโตในการใช้งานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและวงกว้าง ส่งผลให้เทคโนโลยีหลายๆ อย่างมีระบบไอโอทีเป็นส่วนประกอบ ดังนั้นทางทีมผู้จัดทำจึงมีความต้องการศึกษาการสื่อสารผ่านระบบไอโอทีเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการควบคุมหุ่นยนต์ในการเคลื่อนที่และรับสัญญาณจากเซนเซอร์เพื่อมาแสดงผลผ่าน Dashboard วัตถุประสงค์ : 1.ศึกษาการสื่อสารผ่านระบบไอโอทีเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ 2.ศึกษาการรับค่าจาก sensor และส่งค่าผ่านระบบไอโอทีเพื่อนำมาสร้าง Dashboard ในการแสดงผล หลักการทำงานของ MQTT จะประกอบไปด้วย 3 ส่วน MQTT Broker  ทำหน้าที่เป็นคนกลาง โดยรับข้อมูลว่าใครจะเป็น Publisher เพื่อส่งข้อมูลใดๆ หรือรับข้อมูลว่าใครจะเป็น Subscriber เพื่อสมัครรับข้อมูลใดๆ โดยตัว Broker จะ forward ข้อมูลไปให้อุปกรณ์ต่างๆ …

IoT smart Farm การสั่งรดน้ำต้นไม้ด้วยความชื้นในดิน พร้อมเช็คความชื้นและอุณหภูมิในอากาศ และปริมาณน้ำเข้าแทงค์ ผ่าน Blynk

IoT Smart Farm ประเทศไทย เป็น ประเทศที่เป็นอุตสาหกรรมการเกษตร ส่งออกวัตถุดิบทางเกษตรเป็นอันดับต้นๆ ทำให้มีความต้องการวัตถุดิบสูงมาก เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน จึงจำเป็นต้องนำ IoT มาใช้ในการคาดการณ์ และทำงาน ให้ตรงกับความต้องการในการแข่งขัน จึงเรียกว่า IoT Smart Farm การสั่งรดน้ำต้นไม้ด้วยความชื้นในดิน พร้อมเช็คความชื้นและอุณหภูมิในอากาศ และปริมาณน้ำเข้าแทงค์ ผ่าน Blynk ต้นแบบในการทำ IoT Smart Farm โดยทำในช่วงแทงค์ที่ยังไม่ได้มีวาว์ลในการเติมน้ำเข้าออก ในตัวอย่างมีดินวิทยาศาสตร์แทนดินในการวัดความชื้นในดิน เมื่อดินแห้งสามารถรดน้ำผ่านปั้มจากแทงค์ โดยมี Ultrasonic Sensor วัดระดับน้ำเพื่อทำเป็นปริมาณ และมีการวัดความชื้นและอุณหภูมิในอากาศจาก …