Design and Develop an Interactive Virtual Aquarium

การวาดภาพละเลงสีเป็นหนึ่งในกิจกรรมศิลปะที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และช่วยฝึกประสาทสัมผัสระหว่างมือกับตา รวมถึงการแสดงออกทางความคิด ถ้าหากว่ารูปที่วาดนั้นสามารถเคลื่อนไหวและมีมิติได้ ก็จะสามารถเติมเต็มจินตนาการให้กับผู้วาดได้ไปอีกขั้น ผู้จัดทำจึงได้จัดทำงานวิจัยนี้ขึ้นมาเพื่อเติมเต็มจินตานาการและให้ความบันเทิงกับผู้เล่น ฝึกความคิดสร้างสรรค์ ได้แสดงออกทางความคิดในหลาย ๆ ด้าน สมาชิกผู้จัดทำ นางสาวณัฏฐณิชา ศรสุวรรณรังสี สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2564 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาออกแบบและพัฒนาระบบ Interactive Virtual Aquarium เพื่อประเมินผลการใช้งานระบบ Interactive Virtual Aquarium ที่จะช่วยเติมเต็มจินตนาการและสร้างความบันเทิงของผู้เล่น ภาพรวมของการทำงาน วิธีการเล่น ผู้เล่นเลือกภาพสัตว์ทะเลที่ชอบตามที่ได้เตรียมไว้มา 1 ชนิดจากทั้งหมด 3 ชนิดแล้วให้ผู้เล่นระบายสี เมื่อผู้เล่นระบายสีเสร็จแล้ว …

การพัฒนาโลกเสมือนผสมความจริงควบคุมอุปกรณ์ผ่าน IoT

Mixed Reality มีความสามารถในการโต้ตอบกับวัตถุเสมือนในพื้นที่จริงและเสริมด้วยการจำลองสภาพแวดล้อมซ้อนไปในพื้นที่จริงแบบ Real Time สามารถบริหารจัดการพื้นที่และวัตถุเสมือนการทำ Mixed Realityให้มีการตอบสนองกับสิ่งแวดล้อมภายนอกโดยการเชื่อมต่อผ่านระบบ IoT การเขียนรูปแบบและปั้นโมเดลปั้นด้วย Autodesk MAYA และประกอบสภาพแวดล้อมภายในรวมถึง สร้างระบบผ่านโปรแกรม Unity และวัตถุจริงบางวัตถุสามารถปรากฏในโลกเสมือนได้ มีการตอบสนอง Real Time การทำงานประสานกับ TCP ในการส่งข้อมูลให้กับ Node ESP8266 โดยตัวกลางส่งผ่านข้อมูลผ่าน WIFI สั่งให้ Relay โดยการต่อวงจรกับไฟบ้าน 220 V ทำงานเป็นตัวสวิตช์เปิดปิดไฟในโลกของความจริงด้วย โดยในขณะทำการใช้งานนั้นเราจะต้องส่วมใส่อุปกรณ์ HTC Vive …