Tag: <span>node-red</span>

การพัฒนาเครื่องให้อาหารแมวอัตโนมัติควบคุมผ่านเว็บแอปพลิเคชัน

ปัจจุบันแมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่มนุษย์นิยมเลี้ยง ซึ่งแมวจะมีพฤติกรรมกินอาหารถี่ตลอดทั้งวัน และยังมีการใช้พลังงานสูงในช่วงกลางคืน แต่เนื่องจากผู้เลี้ยงแมวหลายท่านอาจมีข้อจํากัดในด้านเวลาและสถานที่ทําให้ไม่สามารถให้อาหารแมวได้ตามเวลาและปริมาณที่เหมาะสม รวมถึงไม่สามารถรับรู้ถึงสภาพความเป็นอยู่ของแมวในช่วงเวลาที่ผู้เลี้ยงไม่อยู่บ้าน ดังนั้นการพัฒนาเครื่องให้อาหารแมวอัตโนมัติที่สามารถควบคุมผ่านเว็บแอปพลิเคชันจะช่วยให้ผู้เลี้ยงมีความสะดวกสบายมากขึ้น สมาชิกผู้จัดทำ นางสาวณภัทร เสรีรักษ์ โครงการ วมว. โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ปีการศึกษา 2564 นางสาวภาวิดา ผุสดีโสภณ โครงการ วมว. โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ปีการศึกษา 2564 นายสิงหา จุลจันทร์ โครงการ วมว. โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ปีการศึกษา 2564 วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครื่องให้อาหารแมวอัตโนมัติแบบควบคุมผ่านเว็บแอปพลิเคชันได้ เพื่อศึกษาผลการทํางานของเครื่องให้อาหารแมวอัตโนมัติควบคุมผ่านเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อศึกษาความพึงพอใจจากการใช้งานโดยกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งาน ภาพรวมของการทำงาน เครื่องให้อาหารแมวอัตโนมัตินี้สามารถควบคุมผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งพัฒนาโดยใช้เครื่องมือ …

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการเรียนรู้การทำงานของระบบโรงงานอัจฉริยะขั้นพื้นฐาน

ในปัจจุบัน เทคโนโลยี หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และระบบอัจฉริยะ ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้น โดยเทคโนโลยีดังกล่าวถูกนำมาพัฒนาเพื่อสร้างประโยชน์และอำนวยความสะดวกให้กับสังคมในหลากลายด้าน หนึ่งในนั้นคือด้านอุตสาหกรรมโดยนำเข้ามาประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต บริหารจัดการส่วนต่าง ๆ ในระบบ สมาชิกผู้จัดทำ นาย ธนินทร์ จันทรานุวัฒน์กูล โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย นายวิริทธิ์พล พูนนาค โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย นางสาวสาวิตรี สุนทรวิวัฒน์ โครงการ วมว. ปีการศึกษา …

FOBI

สารบัญ FOBI คืออะไร การออกแบบและพัฒนาระบบ ขั้นตอนการพัฒนาระบบ สมาชิก เพิ่มเติม FOBI คืออะไร FOBI คือหุ่นยนต์ที่ปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ได้ สามารถรับคำสั่งเสียงภาษาไทยกับมนุษย์ได้และยังสามารถเชื่อต่อกับอุปกรณ์ IoT โดยคุณสมบัติของ FOBI มีดังนี้ พูดตอบโต้กับคนได้ หันหน้าตามคนได้ เล่นมุกตลกได้ ควบคุมอุปกรณ์ IoT ได้ *เป็นการศึกษาและพัฒนาต่อจากงาน Thesis ของนักศึกษา สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) การออกแบบและพัฒนาระบบ System Architecture System Overview ขั้นตอนการพัฒนาระบบ การเคลื่อนไหวของ FOBI …