Find the exit of the maze. (Search)

จัดทำโดย นายวชิรเมษฐ์ กุลธนาเรืองนนท์ 66340700405 เริ่มจากการศึกษาวิธีหาทางออกจากเขาวงกต โดยได้ศึกษามา 2 วิธีคือ 1.BFS หรือ Breadth-First Search (การค้นหาแบบกว้าง) เป็นอัลกอริทึมที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลหรือกราฟ โดยการท่องไปทางระดับแรกของกราฟก่อน จากนั้นท่องไปทางระดับถัดไป โดยมีการท่องในทุกๆ โหนดที่อยู่ในระดับปัจจุบันก่อนที่จะขยับไปยังระดับถัดไป อัลกอริทึมนี้มักถูกใช้ในการหาทางที่สั้นที่สุด (Shortest Path) ในกราฟ หรือในการค้นหาข้อมูลในโครงสร้างข้อมูลแบบกราฟ. ขั้นตอนการทำงานของ BFS ได้แก่: 1. เริ่มต้นที่โหนดเริ่มต้น (start node) และทำเครื่องหมายว่าโหนดนั้นถูกเยือนแล้ว. 2. ท่องไปยังโหนดลูกทุกตัวของโหนดปัจจุบัน (ถ้ามี) และทำเครื่องหมายว่าลูกของโหนดนั้นถูกเยือน. …

Class Project : Generation and Solving Maze (by Simulation)

ที่มาและปัญหา : โครงการนี้เป็นโครงการที่ส่งหุ่นยนต์ออกไปเก็บข้อมูลในเขาวงกต และสามารถเลือกเส้นทางจากจุดเริ่มต้นไปยังทางออกที่เร็วที่สุดได้ วัตถุประสงค์ : สามารถเขียนอัลกอริทึมในการเก็บแผนที่ของเขาวงกต และหาทางออกจากเขาวงกตได้ สมมุติฐาน : หุ่นยนต์สามารถเดินเก็บข้อมูลของเขาวงกต และหาเส้นทางที่เร็วที่สุดในการออกจากเขาวงกต ขอบเขตการศึกษา : Program Visual Studio ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : การเรียนรู้ concept พื้นฐานของการเขียนโปรแกรมและ data structure เบื้องต้น ผลงานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง Dept First search (DFS) การค้นหาแบบลึกก่อน(Depth first search) (DFS) เป็นการค้นหาที่กําหนดทิศทางจากรูปของโครงสร้างต้นไม้ ที่เริ่มต้นจากโหนดราก(Root …