META MOBOT – Hardware Implementation

Hardware Implementation META MOBOT ประกอบขึ้นมาจากอุปกรณ์หลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นระบบโครงสร้าง ระบบขับเคลื่อน ระบบไฟฟ้า ระบบประมวลผล ๆลๆ เพื่อให้ MOBOT สามารถรับสัญญาณคำสั่งจาก Users เพื่อนำมาประมวลผล และทำงานในสถานที่ต่าง ๆ ได้ตามที่ Users ต้องการ โดยการอธิบายในส่วนของอุปกรณ์ (Hardware) ของ META MOBOT สามารถแบ่งย่อยเป็นส่วนต่าง ๆ ได้ดังนี้ ชุดโครงสร้าง และระบบขับเคลื่อน (Mobility) ชุดโครงสร้างหลักของ META MOBOT ทำจาก …

META MOBOT

Introduction META MOBOT คือหุ่นยนต์ที่มีความสามารถในการเคลื่อนที่และหยิบจับสิ่งของ ผู้เล่นจะได้รับประสบการณ์ใหม่ในการควบคุมหุ่นยนต์ผ่านเทคโนโลยี Metaverse เพลิดเพลินไปกับโลกที่ถูกเนรมิตขึ้นในมุมมองของห้องควบคุมภายในตัวหุ่นยนต์ผสมผสานกับหุ่นยนต์ที่กำลังทำงานในโลกจริงผ่าน Metaverse ผู้เล่นจะต้องทำภารกิจด้วยการควบคุมหุ่นยนต์เพื่อหยิบลูกบอลจากจุดเริ่มต้นและควบคุมให้ตัวหุ่นเคลื่อนที่ไปยังเป้าหมาย เป้าหมายแต่ละตำแหน่งจะมีอุปสรรคในการทำภารกิจที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ผู้เล่นที่มาเป็นกลุ่มก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมแบบจับคู่ (Multiplayer) เพื่อช่วยกันทำภารกิจ เพิ่มความเพลิดเพลินให้กับผู้เล่นได้อีกด้วย META MOBOT เป็นโปรเจคที่พัฒนาต่อยอดมาจาก Teleoperated Mobile Manipulator ต่อมาได้เข้าร่วมจัดแสดงและทำกิจกรรมในงาน FIBO ON TOUR 2022 ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม 9 โดยได้เปิดให้ให้ผู้ใช้งานสามารถเข้ามาทดลองควบคุม META MOBOT โดยใช้แว่น VR [Oculus Quest, META] …

การพัฒนาแขนกลเพื่อตรวจจับวัตถุโดยวัดจากค่าความโค้งงอของ Flex Sensor (Robot Gripper for Detecting Object Using Flex Sensor)

ในปัจจุบันโลกของเรามีการนำเอา Machine learning หรือการทำให้เครื่องจักรสามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเองจากข้อมูลที่มีอยู่ มาใช้กับเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันมากขึ้น เพื่อให้เทคโนโลยีตอบสนองกับความต้องการที่หลากหลายของมนุษย์ในปัจจุบันได้ ดังนั้นกลุ่มวิจัยของเราจึงได้ทำการวิจัยในเรื่องของ 3D Printed Robot Gripper เพื่อให้แขนกลนั้นสามารถรับรู้ได้ว่าวัตถุที่แขนกลหยิบจับนั้นคืออะไร โดยการอุปมาจากรูปร่างของวัตถุและเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลที่มีอยู่เพื่อแสดงผลว่าวัตถุชิ้นนั้นคืออะไร ในขั้นตอนการทำวิจัยส่วนของแขนกลจะได้มาจากการออกแบบและสร้างโดยใช้การพิมพ์ แบบสามมิติ ซึ่งจะใช้ Servo Motor ในการควบคุมแขนกลผ่าน Micro Controller และบังคับการหมุนของมอเตอร์โดยใช้ตัวท้านทานปรับค่าได้ (Potentiometer) ในส่วนของการเก็บข้อมูลจะเก็บข้อมูลของความโค้งงอของแต่ละนิ้วโดยใช้ Flex Sensor โดยเราจะเก็บค่าความโค้งของแต่ละวัตถุและหาค่าเฉลี่ยของค่าความโค้งของแต่ละวัตถุที่แขนกลหยิบจับ นำมาเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล เมื่อแขนกลหยิบจับวัตถุครั้งต่อไปแขนกลก็จะเปรียบเทียบค่าความโค้งของวัตถุที่กำลังหยิบจับกับค่าที่มีอยู่แล้วในฐานข้อมูล ถ้าค่านั้นใกล้เคียงกันแขนกลก็จะรู้ได้ว่าวัตถุนั้นคืออะไรและจะแสดงผลทางจอภาพ ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงพื้นฐานของ Machine learning …