Exploring Maze Environments: A LiDAR robot Autonomous Mapping Algorithm

วางแผนการทำงานร่วมกันกับส่วนอื่นๆ ในส่วนของวงกลม 3 ตัว จะเป็นตัวแทนของ algorithm ที่จะมีส่วนสำคัญในการทำการสำรวจแผนที่ 1.LidarDetect 2.ExploringMaze 3.Control สำหรับส่วนที่รับผิดชอบจะเป็น 2. ExploringMaze ซึ่งจะเป้นตัวที่ทำหน้าที่ในการสำรวจพื้นที่ของ maze โดยมีเงื่อนไขคือต้องสำรวจให้ครบทุก Box และต้องสามารถเขียนข้อมูลลงไฟล์ csv ได้เพื่อรอ ส่วนสุดท้ายนำข้อมูลไปใช้ คือส่วนของการ solve maze โดยข้อมูลที่ต้องการคือ “(i,j)”,E,W,N,S ในส่วนของการออกแบบ algorithm สำหรับการสำรวจแผนที่ code สำหรับการทำแผนที่ทั้งหมดจะเขียนอยู่ใน class build_map(): 2. ส่วนที่ …

Communication between ESP32 and HTTP

การสื่อสารระหว่างเครื่องมือประมวลผลPython(PC) กับไมโครคอนโทรลเลอร์(ESP32) ได้ใช้ Python เพื่อส่งคำสั่งไปยัง ESP32 ผ่าน HTTP ภาพรวมของโค้ดสคริปต์ Python ไปยัง ESP32 ที่ทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ HTTP. คำสั่งเหล่านี้ควบคุมการทำงานของ ESP32, ตั้งแต่การเคลื่อนที่ forward cw ccw และ stop การตั้งค่าและการเชื่อมต่อการตั้งค่า ESP32 สำหรับโปรเจ็กต์นี้ประกอบด้วยการกำหนด IP คือ 192.168.4.1 และ port คือ 80 ที่ ESP32 จะรอการเชื่อมต่อเครือข่ายทำให้ …

IoT Control LED with Raspberry pi and Node red display temperature by dashboard

1. เพื่อศึกษาการสั่ง Start – Stop เครื่องจักรในสายการผลิตผ่านระบบ Internet 2. เพื่อศึกษาการรับ-ส่งสัญญาณจาก sensor ในสายการผลิตผ่านระบบ Internet https://drive.google.com/drive/folders/15Wv_EZlP_SBeDMuAsbzrBixlvnaDG817?usp=sharing