Class Project : Control Robodog with HoloLens and Streaming Robodog’s Vision with WebRTC

Objective โปรเจคนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบ Streaming Vision ของหุ่นยนต์ Robodog และควบคุม Robodog ด้วย Hololens ผ่านแอพพลิเคชั่นที่ถูกสร้างด้วยโปรแกรม Unity ผนวกร่วมกับ WebRTC โดยให้ผลคือสามารถแสดงสิ่งที่ Robodog เห็น และสามารถควบคุมหุ่นยนต์ Robodog ผ่าน Hololens ไปพร้อมๆกันได้ System Scenario System Data Flow การเขียนส่งข้อมูลผ่าน UDP การส่ง command ไปหา robodog ด้วยการส่ง Byte ผ่าน …

Robot for Rubik solving 

สมาชิกกลุ่ม 64340600417 นายณัฐวุฒิ หารสุโพธิ์ 64340600420 นายพิชามญชุ์ ทาดี 64340600421 นาย พิธา จิระภัทรศิลป ที่มาและความสำคัญ เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้เรียนจากรายวิชา FRA631  Foundation of Robotics มาประยุกต์ใช้ในรูปแบบของการทำ Class Project โดยการสร้างหุ่นยนต์รวมถึงการสร้างโปรแกรมควบคุมของหุ่นยนต์ ในการแก้ปัญหา Rubik ให้ทุกหน้าเป็นสีเดียวกันโดยใช้ระบบประมวลผลด้วยภาพจากกล้องเข้ามาร่วม วัตถุประสงค์ของโครงการ รายละเอียดโครงร่างของหุ่นยนต์ System Scenario System Data Flow Hardware Design Software Design …

Class Project: Chatbot for Control Robotics Arm

ที่มาของ Project นี้เริ่มมาจากแนวคิดที่ว่าจะพัฒนา ระบบหุ่นยนต์ที่ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงเวลาที่ผู้ป่วยนั้นต้องการความช่วยเหลือและเป็นการแบ่งเบาภาระของพยาบาล โดยระบบหุ่นยนต์จะเป็น Chatbot ที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานและสามารถสั่งงานแขนกลให้ทำหน้าที่ช่วยเหลือในเรื่องของกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยได้ เช่น การหยิบจับวัตถุที่อยู่ใกล้เคียง การพยุงผู้ป่วย การช่วยเหลือผู้ป่วยในการเดิน เป็นต้น โดยใน Class Project นี่ทางผู้พัฒนาจะ Implement Concept เบื้องต้นจากที่กล่าวมา โดยในส่วนของ Chatbot จะเป็นระบบโต้ตอบเบื้องต้นเมื่อมีผู้ใช้งานสั่งงานระบบและในส่วนของการหยิบจับวัตถุวัตถุที่อยู่ใกล้เคียง จะออกแบบระบบที่สามารถทำการหยิบวัตถุภายในระยะที่แขนกลสามารถหยิบได้และอยู่ใน Frame ของกล้องตามที่เราสั่งไปได้ได้ System Scenario System Dataflow Design System Device และ Object ที่ใช้งานทดลอง …

Class Project : Control Robodog with HoloLens

System Scenario System data flow การเขียนส่งข้อมูลผ่าน UDP การส่ง command ไปหา robodog ด้วยการส่ง Byte ผ่าน Unity C# การออกแบบหน้า UI ที่แสดงผลผ่าน HoloLens การออกแบบท่าทางของมือในการนำไปควบคุม Robodog ท่าทางของมือในการส่งคำสั่งจะมีทั้งหมด 3 ท่า 1. ปลายนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ เพื่อส่งคำสั่งให้เดินไปข้างหน้า 2.ปลายนิ้วโป้งกับนิ้วกลาง เพื่อส่งคำสั่งให้เลี้ยวซ้าย 3.ปลายนิ้วโป้งกับนิ้วนาง เพื่อส่งคำสั่งให้เลี้ยวขวา ปัญหาที่พบ สรุปผลการใช้งาน Reference …

Class Project: Master-Slave Control with force-feedback with Falcon

Master control with force-feedback with Falconจะเป็น project ที่จะทำการควบคุม object โดยการใช้ falcon haptics device ซึ่งเมื่อทำการควบคุม object นั้นๆ แล้ว หาก object เคลื่อนที่เข้าใกล้สิ่งกีดขวาง จะมีการส่งแรงมาที่ user โดย falcon haptics device จะฝืดลงเมื่อบังคับทิศทางการเคลื่อนที่ของ object ให้เข้าใกล้สิ่งกีดขวางนั้นๆ ซึ่งการควบคุมนี้จะทำการควบคุม object ที่จะถูก simulate ขึ้นมาใน computer …

UR3e teleoperation with Occulus quest2

Team member นายจรัญวัฒน์ บัวศรี 63340500005 Objective โปรเจคนี้มีจุประสงค์ในการควบคุมแขนหุ่นยนต์แบบ realtime ตามการขยับแขนของผู้ใช้ เพื่อใช้ในสถานการณ์ที่ต้องการความสามารถที่ตัดสินใจแบบมนุษย์แต่แม่นยำแบบเครื่องจักร ยกตัวอย่างเช่น การผ่าตัด การซ่อมแซมจากระยะไกลที่มนุษย์เข้าถึงไมได้ โดยการควบคุมแขนของหุ่นยนต์จะให้ผู้ใช้สวมใส่ Occulus quest 2 ซึ่งเป็นแว่น VR และควบคุมตำแหน่งและทิศทางของปลายแขนด้วยโดยใช้คอนโทลเลอ System scenario ผู้ใช้จะสวมใส่แว่น VR และรับภาพที่ stream มาจากกล้องที่ติดอยู่กับหุ่นยนต์ โดยข้อมูลที่รับส่งจากแว่น VR ไปยังหุ่นยนต์จะใช้ ROS-TCP connector เนื่องจากแว่น VR ไม่ระบบ …

Software Review: AppSheet

AppSheet เป็นแพลตฟอร์มสำหรับสร้าง Applications ซึ่งเป็น No-Code โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานในการเขียนโค้ดและยังใช้เวลาในการสร้างไม่นาน โดยรองรับข้อมูลได้หลายแบบ เช่นข้อมูลพิกัด location, ภาพถ่าย, ลายเซ็น, เวลาปัจจุบัน, บาร์โค้ด, QRcode, Barcode, RFID และอื่น ๆ รวมถึงรองรับการทำ Automation เบื้องต้น เช่น การส่งอีเมล ,สร้างไฟล์เอกสารอัตโนมัติ หรือแม้แต่การแจ้งเตือนผ่าน Line AppSheet เหมาะกับงานแบบไหน ? App templates https://www.appsheet.com/Templates ตัวอย่างการสร้าง Applications ในการติดตามสถานะของสินค้าโดยใช้ …

Hardware Review: VIVE Tracker 2.0 (2018)

Vive Tracker เป็นอุปกรณ์ติดตามการเคลื่อนไหวแบบไร้สายสำหรับ VR เพื่อใช้ในการจับการเคลื่อนไหวของร่างกาย สามารถติดตามจุดสำคัญอย่าง ช่วงลำตัวหรือตามข้อเท้าหรือใช้เป็นเซนเซอร์ที่ใช้ติดสิ่งต่างๆ เพื่อให้กลายเป็นวัตถุในโลกเสมือนจริง Specification อุปกรณ์ภายในกล่อง รายละเอียดของ Vive Tracker How to Pair Tracker state of VIVE Tracker การติด VIVE Tracker เข้ากับอุปกรณ์เสริม หมุนให้แน่นจนกระทั่ง Vive Tracker ยึดเข้าที่อย่างแน่นหนา (Pogo Pin รองรับการเชื่อมต่อไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์เสริมที่ต่ออยู่ การประยุกต์ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ต่าง ๆ น.ส.สุภาวดี …

Robot Arm solve Rubik’s Cube

Objectives System Scenario System Overview Design DH parameter & Forward kinematics & inverse kinematics ทำ Homogenous Transformation เพื่อทำ transformation matrix ในการหา Forward kinematics Transformation matrix หลังจากที่ทำTransformation matrix จะได้ ค่า Forward kinematics เป็น T6 จากนั้นนำผลลัพธ์นี้แทนค่า theta …

Class Project : Rubik solving by using machine vision and 2 units of 6 DOF serial robot (4th Group)

Members ธีรพจน์ แซ่ลิน64340700408 (Poj) กิตติพันธ์ เชษฐ์รัมย์65340700401 (Mek) ณัฐกร บัณฑิตขจร65340700404 (Sun) อาทิตย์ ศักดิ์สิทธิพิทักษ์65340700407 (Pia) Objectives 1. เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้ Forward and Inverse Kinematic (position) ในการควบคุมหุ่นยนต์ (Servo motor) 2. เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้ Velocity Analysis Jacobian and Trajectory Planning ในการควบคุมหุ่นยนต์ (Stepper motor) …