Class Project : Controlling Robot Dog GO1 by Hand Gesture

System Scenario: Data Flow Diagram: คำสั่งมือที่กำหนด Source Code: https://github.com/sorasitP/RobotDog_GO1_ControlbyHands Control Robot (from unitree_legged_sdk) ใช้ SDK จาก git hub ของ unitree ซึ่งได้ทำการปรับเปลี่ยนในส่วนของการควบคุมแบบ HIGH LEVEL ในไฟล์ example_walk.cpp ใน SDK ให้สามารถอ่านไฟล์ command.txt แล้วสั่งงานหุ่นยนต์สุนัขตามคำสั่งในไฟล์นั้น คำอธิบาย parameter ต่าง ๆ ใน …

การสั่งงานการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์โดยใช้การควบคุมผ่านระบบไอโอที

ผู้จัดทำ ที่มาและความสำคัญ : ปัจจุบันระบบไอโอทีมีการพัฒนาและเติบโตในการใช้งานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและวงกว้าง ส่งผลให้เทคโนโลยีหลายๆ อย่างมีระบบไอโอทีเป็นส่วนประกอบ ดังนั้นทางทีมผู้จัดทำจึงมีความต้องการศึกษาการสื่อสารผ่านระบบไอโอทีเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการควบคุมหุ่นยนต์ในการเคลื่อนที่และรับสัญญาณจากเซนเซอร์เพื่อมาแสดงผลผ่าน Dashboard วัตถุประสงค์ : 1.ศึกษาการสื่อสารผ่านระบบไอโอทีเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ 2.ศึกษาการรับค่าจาก sensor และส่งค่าผ่านระบบไอโอทีเพื่อนำมาสร้าง Dashboard ในการแสดงผล หลักการทำงานของ MQTT จะประกอบไปด้วย 3 ส่วน MQTT Broker  ทำหน้าที่เป็นคนกลาง โดยรับข้อมูลว่าใครจะเป็น Publisher เพื่อส่งข้อมูลใดๆ หรือรับข้อมูลว่าใครจะเป็น Subscriber เพื่อสมัครรับข้อมูลใดๆ โดยตัว Broker จะ forward ข้อมูลไปให้อุปกรณ์ต่างๆ …

META MOBOT

Introduction META MOBOT คือหุ่นยนต์ที่มีความสามารถในการเคลื่อนที่และหยิบจับสิ่งของ ผู้เล่นจะได้รับประสบการณ์ใหม่ในการควบคุมหุ่นยนต์ผ่านเทคโนโลยี Metaverse เพลิดเพลินไปกับโลกที่ถูกเนรมิตขึ้นในมุมมองของห้องควบคุมภายในตัวหุ่นยนต์ผสมผสานกับหุ่นยนต์ที่กำลังทำงานในโลกจริงผ่าน Metaverse ผู้เล่นจะต้องทำภารกิจด้วยการควบคุมหุ่นยนต์เพื่อหยิบลูกบอลจากจุดเริ่มต้นและควบคุมให้ตัวหุ่นเคลื่อนที่ไปยังเป้าหมาย เป้าหมายแต่ละตำแหน่งจะมีอุปสรรคในการทำภารกิจที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ผู้เล่นที่มาเป็นกลุ่มก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมแบบจับคู่ (Multiplayer) เพื่อช่วยกันทำภารกิจ เพิ่มความเพลิดเพลินให้กับผู้เล่นได้อีกด้วย META MOBOT เป็นโปรเจคที่พัฒนาต่อยอดมาจาก Teleoperated Mobile Manipulator ต่อมาได้เข้าร่วมจัดแสดงและทำกิจกรรมในงาน FIBO ON TOUR 2022 ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม 9 โดยได้เปิดให้ให้ผู้ใช้งานสามารถเข้ามาทดลองควบคุม META MOBOT โดยใช้แว่น VR [Oculus Quest, META] …

Tele-Operated Mobile Robot

จากการสำรวจพบว่ามีความต้องการบุคคลากร และองค์ความรู้ใหม่ในด้านหุ่นยนต์มากขึ้น รวมถึงผลกระทบของเหตุการณ์โควิด-19 ทำให้สื่อการการศึกษารูปแบบออนไลน์เหมาะสมกับการพัฒนาบุคคลากร และองค์ความรู้ในการศึกษาในวิถีชีวิตใหม่ ซึ่งทำให้เกิดโครงงานสื่อการสอนออนไลน์เกี่ยวกับหุ่นยนต์ในหัวข้อ Tele-Operated Mobile Robot Platform งานวิจัยนี้นำเสนอเรื่องการควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่จากระยะไกลด้วยระบบออนไลน์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาแพลทฟอร์มการเรียนรูปแบบใหม่ที่ช่วยทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ทฤษฎีและปฏิบัติผ่านระบบ “Tele-Operated Mobile Robot Platform” โดยสามารถทดลองภาคปฏิบัติด้วยการส่งข้อมูลทางไกลไปยังคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและหุ่นยนต์เคลื่อนที่ สมาชิกผู้จัดทำ นักศึกษาสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม โครงการ WiL ปีการศึกษา 2564 นางสาวธัญญานินท์ อรุณจิระพัฒน์ นายนภัทร จันทร์บูรณ์ วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการควบคุมหุ่นยนต์ระยะไกล เพื่อออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ สามารถควบคุมได้จากระยะไกล เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้สำหรับหุ่นยนต์เคลื่อนที่จากระยะไกล เพื่อประเมินการทำงานและการใช้งานของระบบการเรียนรู้สำหรับหุ่นยนต์เคลื่อนที่จากระยะไกล ภาพรวมของการทำงาน เมื่อผู้ใช้งานเปิดหน้าเว็บไซต์ …

Virtual Tour

สมาชิก ณัฐภัทร งามสมพงษ์กำลังศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา พีรัชชัย เเช่มวงษ์กำลังศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เพิ่มเติม อ่านข้อมูลเพิ่มใน github ของผู้ออกแบบและพัฒนาระบบที่นี่ [Link]