2 Hand Avatar Robot

สมาชิกกลุ่ม

64340600417 นายณัฐวุฒิ หารสุโพธิ์

64340700419 นายพลวัฒน์ เชิดศักดิ์สกุล

64340600420 นายพิชามญชุ์ ทาดี

64340600421 นาย พิธา จิระภัทรศิลป

64340700423 นายอัจชาณุวัฒน์ ลามา

64340700425 นายอุทัย ผลบุญ

ที่มาและความสำคัญ

เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้เรียนจากรายวิชา FRA 631 Foundation of Robotics มาประยุกต์ใช้ในรูปแบบของการทำ AVATAR ROBOT โดยได้มีการออกให้ให้ Robot ทำหน้าที่ในการ Pick and Place ชิ้นงานที่ทางผู้จัดทำได้จัดเตรียมไว้ ซึ่งจะต้องมีการใช้ความรู้ในด้านการคำนวณ Kinematics, Trajectory Planning, Task Planning รวมถึงการนำเอาระบบ Vision เข้ามาประยุกต์ในการทำงานร่วมกับ Robot และมีการควบคุมจากระยะไกล เพื่อให้เป็น AVATAR ROBOT อย่างสมบูรณ์

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. ออกแบบและพัฒนาระบบหุ่นยนต์ โดยใช้หุ่นยนต์ 2 ตัวทำงานร่วมกันกับระบบ Vision ที่มีการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างกัน
  2. เพื่อศึกษาการให้หุ่นยนต์ที่มีการทำงานเป็นรูปแบบตัวแทนมนุษย์ (Avatar) จากระยะไกล
  3. พัฒนาการทำงานของหุ่นยนต์ 2 ตัวให้สามารถทำงานร่วมกันในลักษณะ 2 แขน ที่ทำงานร่วมกัน

System Scenario

System Data Flow