2/2566 FRA500/625 Human-Robotics Interface – narongrat.usir

Week 7 เยี่ยมโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ

ได้ไปสำรวจ User (บุคคลพิการการได้ยิน) เพื่อเก็บข้อมูลลักษณะท่าทางของภาษามือที่จะนำมาใช้ในการสั่ง Robodog Go1 EDU ได้ดังนี้

  • นั่ง
  • หมอบ หรือ รอ
  • ยืน
  • เดินซ้าย
  • เดินขวา
  • เดินหน้า
  • เดินถอยหลัง
  • เดินกลับหลังหัน
  • หยุด
  • กระโดด

ผลจากการไปสำรวจมา สังเกตได้ว่าลักษณธมือจะอยู่ที่ระดับอก ทำให้ไม่เหมาะสมกับการนำ Hololen2 มาใช้ นอกจากนี้ลักษณะท่าทางที่ใช้แม้มีความหมายเหมือนกัน แต่การทำท่าไม่เหมือนกัน