Robot for Rubik solving 

สมาชิกกลุ่ม 64340600417 นายณัฐวุฒิ หารสุโพธิ์ 64340600420 นายพิชามญชุ์ ทาดี 64340600421 นาย พิธา จิระภัทรศิลป ที่มาและความสำคัญ เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้เรียนจากรายวิชา FRA631  Foundation of Robotics มาประยุกต์ใช้ในรูปแบบของการทำ Class Project โดยการสร้างหุ่นยนต์รวมถึงการสร้างโปรแกรมควบคุมของหุ่นยนต์ ในการแก้ปัญหา Rubik ให้ทุกหน้าเป็นสีเดียวกันโดยใช้ระบบประมวลผลด้วยภาพจากกล้องเข้ามาร่วม วัตถุประสงค์ของโครงการ รายละเอียดโครงร่างของหุ่นยนต์ System Scenario System Data Flow Hardware Design Software Design …