VirtualArm Sort & Store [Computer vision]

รับผิดชอบโดย => นายกวิน แย้มต่วน 66340700401

Objective

  • สามารถจำแนก class ของวัตถุได้
  • สามารถบอกพิกัดของวัตถุได้ (x,y)

Material and Method

ขั้นตอนการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน

นี้จะเป็นในส่วนของภาพรวมของข้อมูลที่ได้มีการทำ label แล้ว

  • ต่อมาคือการฝึกฝนโมเดลจะใช้เป็นในส่วนของ YOLOv8 => Home – Ultralytics YOLOv8 Docs/

ซึ่งในส่วนของ model YOLOv8 ก็มีในส่วนของ model ที่สามารถหา Oriented Bounding Boxes ของวัตถุได้ เรียกว่า OBB (Oriented Bounding Boxes Object Detection)

model นี้มันจะติดตามทิศทางการหมุนของวัตถุ ได้เช่นในภาพตัวอย่าง

การฝึกฝน model จะใช้ในส่วนของ google colab train ทั้งหมด 100 epoch

  • ผลของการฝึกฝน model
  • ผลของการทดสอบการใช้งาน

Gantt Chart: Project Planner