VirtualArm Sort & Store [Computer vision]

Intro ในงานนี้ภาพรวมจะเป็นประยุกต์ใช้ image processing โดยใช้วิธีทั่วๆไป เพราะในตัวงานไม่ได้มีความซับซ้อนและมีความแตกต่างของวัตถุอย่างชัดเจน ดังนั้นแล้วการใช้เพียงวิธีพื้นฐานจึงเป็นสิ่งที่เพียงพอในงานนี้ รับผิดชอบโดย => นายกวิน แย้มต่วน 66340700401 ภาพทางด้านซ้ายจะเป็นภาพของการใช้งานที่สมบูรณ์ครับ ตัวระบบประมวลผจะทำการประมวลผลภาพที่ได้มาโดยจะคัดแยกตามสี พร้อมทั้งแสดงสถานะของวัตถุนั้นๆว่ามีอยู่กี่ขวด โดยแยกตามสีพร้อมทั้งระบุแกนที่ใช้ในการอ้างอิงตำแหน่งของวัตถุด้วย ภาพด้านขวาเป็นส่วนเฉพาะเรื่องของการระบุวัตถุด้วยสี Objective Material and Method เริ่มต้นด้วยการแสดงภาพรวมของระบบประมวลผลด้วย flow chart เริ่มต้นการทำงานคือทำการเปิดกล้องโดยในตัวโปรแกรมมันจะมีการตรวจสอบสถานะก่อนการเริ่มทำงาน ถ้าหากไม่สามารถเชื่อมต่อกับกล้องได้ระบบจะตัดการทำงานทันทีต้องรันโปรแกรมใหม่ จากนั้นถ้าหากกล้องพร้อมใช้งานและโปรแกรมสามารถเข้าถึงข้อมูลภาพจากล้องได้จะทำการเก็บข้อมูลภาพไว้จากนั้นจะเข้าสู่สภานะเริ่มการทำงานโดยผู้ใช้ต้องเป็นคนระบุบริเวณพื้นที่การทำงาน จะนั้นจะเป็นเป็นตัวแปลไว้ใช้ในการเช็คพื้นที่การทำงาน เพราะด้วยความที่บริเวณที่กล้องเห็นทั้งหมดมีพื้นที่อื่นๆด้วยทำให้อาจจะมีความผิดพลาดในการระบุวัตถัได้ จากนั้นจะนำภาพที่อ่านเข้าสู่โปรแกรมหลักคือระบบประมวลผลที่ใช้ในการระบุวัตถุด้วยสี ถ้าหากเจอสีไหนก็จะเก็บเป็นข้อมูลไว้ถ้าหากมีสีนั้นเกินกว่า 1 ชิ้นมันจะทำการเก็บข้อมูล ID ไว้ด้วยคือ …

Exploring Maze Environments: A LiDAR robot Autonomous Mapping Algorithm

วางแผนการทำงานร่วมกันกับส่วนอื่นๆ ในส่วนของวงกลม 3 ตัว จะเป็นตัวแทนของ algorithm ที่จะมีส่วนสำคัญในการทำการสำรวจแผนที่ 1.LidarDetect 2.ExploringMaze 3.Control สำหรับส่วนที่รับผิดชอบจะเป็น 2. ExploringMaze ซึ่งจะเป้นตัวที่ทำหน้าที่ในการสำรวจพื้นที่ของ maze โดยมีเงื่อนไขคือต้องสำรวจให้ครบทุก Box และต้องสามารถเขียนข้อมูลลงไฟล์ csv ได้เพื่อรอ ส่วนสุดท้ายนำข้อมูลไปใช้ คือส่วนของการ solve maze โดยข้อมูลที่ต้องการคือ “(i,j)”,E,W,N,S ในส่วนของการออกแบบ algorithm สำหรับการสำรวจแผนที่ code สำหรับการทำแผนที่ทั้งหมดจะเขียนอยู่ใน class build_map(): 2. ส่วนที่ …