TemiVR

TemiVR พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถควบคุมการเคลื่อนที่หุ่นยนต์บริการ (Temi) ด้วยลู่วิ่งรอบทิศทาง สำหรับเทคโนโลยีภาพเสมือน (KAT VR) สามารถจับการเคลื่อนไหวของร่างกายได้แบบ Real-Time เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับผู้ใช้งาน Temi ในการควบคุมระยะไกลนอกเหนือจากการใช้ Web Application เพียงอย่างเดียวเท่านั้น สมาชิกผู้จัดทำ นักศึกษาสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม โครงการ Internship ปีการศึกษา 2565 จารุวรรณ วิจิตร์แสงสี ศศิกานต์ เจนพิทักษ์ชัย ศุภกร จารุจุณาวงศ์ วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการใช้งานและพัฒนาระบบสำหรับควบคุมหุ่นยนต์ Temi เพื่อศึกษาการใช้งาน VR Treadmil (KAT Walk …