Hardware review: TESLA GLOVE

Hardware review: TESLA GLOVE

การจะเข้าไปในโลกเสมือนจริงเพื่อจำลองสถานการณ์ที่อาจ้กิดในโลกจริงหรือการฝึกทำอะไรสักอย่าง เป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน แต่โลกเสมือนจริงนั้นก็มีข้อเสียที่อะไรหลายอย่างไม่สามารถทำได้ในแบบโลกจริง เช่น การสัมผัส รับรู้กลิ่น รู้สึกถึงแรง ดังนั้น จึงได้มีการพัฒนา TESLA GLOVE | Haptic Glove for Virtual Reality with Force Feedback โดยถุงมือนี้มีราคาอยู่ที่ 14999 $

โดยถุงนี้จะมี function ได้แก่

  • Haptic feedback

รับรู้การสัมผัสในแต่ละนิ้ว เพื่อจำลองการสัมผัสกับของแข็งซึ่งมีพื้นผิวหลายรูปแบบ

โดยจุที่จะเป็นที่สำหรับส่งสัญญาณไฟฟ้าเพื่อจำลองการสัมผัสจะมีทั้งหมด 45 จุด ต่อข้างของถุงมือ โดยมีความถี่ของสัญญาณไฟฟ้าได้ตั้งแต่ 1-60 Hz โดยกระแสไฟฟ้าที่ส่งมาจะมีค่าตั้งแต่ 1-80 mA

  • Force feedback

ใช้ Exoskeleton ในการสร้างแรงที่รั้งนิ้วมือไว้ เพื่อจำลองเวลาหยิบของแต่หยุดการกำมือเมื่อเราจับวัตถุในโลกเสมือน ทำให้เราสามารถรับรู้ถึงรูปทรง ขนาด และจำลองการสั่นของวัตถุได้ โดยสิ่งนี้จะเป็นตัวช่วยในการประเมิณและมีปฎิสัมพันธ์กับวัตถุในโลกเสมือน

โดยแรงต้านที่แต่ละนิ้วจะมีค่าสูงสุดที่ 9 N ส่วนของมอเตอร์ที่ใช้จะมีแรงบิด 2.8-3.3 kg.cm และมีความถี่ในการอัพเดตแรงที่กระทำกับมืออยู่ที่ 300 Hz

  • Motion tracking

TESLAGLOVE ยังสามารถใช้ควบคู่กับ TESLASUIT และ VIVE tracker หรือ Oculus controller เพื่อใช้ในการประมาณตำแหน่งของผู้ใช้เทียบกับสภาพแวดล้อมแบบ real time โดยสามารถติดตัวบังคับเพิ่มได้ดังนี้

  • Finger tracking

โดย function นี้จะมีหน้าที่ในการนำค่าที่อ่านได้จาก encoder ในแต่ละนิ้วมาจำลองการยขับนิ้วในโลกเสมือน โดยความละเอียดในการอ่านคือ 0.01 องศา และใช้ magnetic encoder ในการอ่าน มีการอัพเดตตำแหน่งที่ความถี่ 50-200 Hz

  • Biometry system

มีเซนเซอร์ที่ใช้ในการวัดชีพจรของผู้ใช้ เพื่อใช้วัดการตอบสนองทางกายภาพของผู้ใช้ในสภานการณ์จำลองหรือใช้ในการตรวจจับความเครียดเมื่อผู้ใช้เจอกับสถานการณ์ตึงเครียดหรือความรู้สึกของผู้ป่วยในระหว่างการพักฟื้น

Fit for everyone.

โดยขนาดของถุงมือสามารถปรับขนาดของความยาวนิ้วได้ เพื่อให้สามารถปรับให้เหมาะสมกับผู้ใช้

Software.

โดย Software ที่ใช้ในการสื่อสารกับถุงมืมีดังนี้

  • Control Center ซอฟต์แวร์สำหรับการเชื่อมต่อ ปรับจูนและอัพเดต TESLAGLOVE
  • Studio ซอฟต์แวร์สำหรับอ่านข้อมูลจาก TESLAGLOVE
  • SDK เครื่องมือสำหรับการสร้าง project สำหรับ TESLAGLOVE