UR3e teleoperation with Occulus quest2

Team member นายจรัญวัฒน์ บัวศรี 63340500005 Objective โปรเจคนี้มีจุประสงค์ในการควบคุมแขนหุ่นยนต์แบบ realtime ตามการขยับแขนของผู้ใช้ เพื่อใช้ในสถานการณ์ที่ต้องการความสามารถที่ตัดสินใจแบบมนุษย์แต่แม่นยำแบบเครื่องจักร ยกตัวอย่างเช่น การผ่าตัด การซ่อมแซมจากระยะไกลที่มนุษย์เข้าถึงไมได้ โดยการควบคุมแขนของหุ่นยนต์จะให้ผู้ใช้สวมใส่ Occulus quest 2 ซึ่งเป็นแว่น VR และควบคุมตำแหน่งและทิศทางของปลายแขนด้วยโดยใช้คอนโทลเลอ System scenario ผู้ใช้จะสวมใส่แว่น VR และรับภาพที่ stream มาจากกล้องที่ติดอยู่กับหุ่นยนต์ โดยข้อมูลที่รับส่งจากแว่น VR ไปยังหุ่นยนต์จะใช้ ROS-TCP connector เนื่องจากแว่น VR ไม่ระบบ …

Software review: Speech recognition module

Speech recognition คือ library ในภาษา python ใช้สำหรับการวิเคราะห์เสียงว่าพูดอะไรโดยใช้ร่วมกับ library ที่ใช้ในการอ่านเสียงเช่น pyaudio โดยท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก link ที่อยู่ข้างล่าง SpeechRecognition · PyPI Installation พิมพ์คำสั่งใน terminal เพื่อทำการติดตั้ง module pip install SpeechRecognition Speech recognition support Tutorial Example แปลงเสียงเป็นตัวอักษรจากไมโครโฟน(speech_recognition/microphone_recognition.py at master · Uberi/speech_recognition (github.com)) …

Hardware review: TESLA GLOVE

การจะเข้าไปในโลกเสมือนจริงเพื่อจำลองสถานการณ์ที่อาจ้กิดในโลกจริงหรือการฝึกทำอะไรสักอย่าง เป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน แต่โลกเสมือนจริงนั้นก็มีข้อเสียที่อะไรหลายอย่างไม่สามารถทำได้ในแบบโลกจริง เช่น การสัมผัส รับรู้กลิ่น รู้สึกถึงแรง ดังนั้น จึงได้มีการพัฒนา TESLA GLOVE | Haptic Glove for Virtual Reality with Force Feedback โดยถุงมือนี้มีราคาอยู่ที่ 14999 $ โดยถุงนี้จะมี function ได้แก่ รับรู้การสัมผัสในแต่ละนิ้ว เพื่อจำลองการสัมผัสกับของแข็งซึ่งมีพื้นผิวหลายรูปแบบ โดยจุที่จะเป็นที่สำหรับส่งสัญญาณไฟฟ้าเพื่อจำลองการสัมผัสจะมีทั้งหมด 45 จุด ต่อข้างของถุงมือ โดยมีความถี่ของสัญญาณไฟฟ้าได้ตั้งแต่ 1-60 Hz …