Author: <span>Jarunyawat</span>

Software review: Speech recognition module

Speech recognition คือ library ในภาษา python ใช้สำหรับการวิเคราะห์เสียงว่าพูดอะไรโดยใช้ร่วมกับ library ที่ใช้ในการอ่านเสียงเช่น pyaudio โดยท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก link ที่อยู่ข้างล่าง SpeechRecognition · PyPI Installation พิมพ์คำสั่งใน terminal เพื่อทำการติดตั้ง module pip install SpeechRecognition Speech recognition support Tutorial Example แปลงเสียงเป็นตัวอักษรจากไมโครโฟน(speech_recognition/microphone_recognition.py at master · Uberi/speech_recognition (github.com)) …

Hardware review: TESLA GLOVE

การจะเข้าไปในโลกเสมือนจริงเพื่อจำลองสถานการณ์ที่อาจ้กิดในโลกจริงหรือการฝึกทำอะไรสักอย่าง เป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน แต่โลกเสมือนจริงนั้นก็มีข้อเสียที่อะไรหลายอย่างไม่สามารถทำได้ในแบบโลกจริง เช่น การสัมผัส รับรู้กลิ่น รู้สึกถึงแรง ดังนั้น จึงได้มีการพัฒนา TESLA GLOVE | Haptic Glove for Virtual Reality with Force Feedback โดยถุงมือนี้มีราคาอยู่ที่ 14999 $ โดยถุงนี้จะมี function ได้แก่ รับรู้การสัมผัสในแต่ละนิ้ว เพื่อจำลองการสัมผัสกับของแข็งซึ่งมีพื้นผิวหลายรูปแบบ โดยจุที่จะเป็นที่สำหรับส่งสัญญาณไฟฟ้าเพื่อจำลองการสัมผัสจะมีทั้งหมด 45 จุด ต่อข้างของถุงมือ โดยมีความถี่ของสัญญาณไฟฟ้าได้ตั้งแต่ 1-60 Hz …