Robot Arm solve Rubik’s Cube

Objectives System Scenario System Overview Design DH parameter & Forward kinematics & inverse kinematics ทำ Homogenous Transformation เพื่อทำ transformation matrix ในการหา Forward kinematics Transformation matrix หลังจากที่ทำTransformation matrix จะได้ ค่า Forward kinematics เป็น T6 จากนั้นนำผลลัพธ์นี้แทนค่า theta …

IoT smart Farm การสั่งรดน้ำต้นไม้ด้วยความชื้นในดิน พร้อมเช็คความชื้นและอุณหภูมิในอากาศ และปริมาณน้ำเข้าแทงค์ ผ่าน Blynk

IoT Smart Farm ประเทศไทย เป็น ประเทศที่เป็นอุตสาหกรรมการเกษตร ส่งออกวัตถุดิบทางเกษตรเป็นอันดับต้นๆ ทำให้มีความต้องการวัตถุดิบสูงมาก เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน จึงจำเป็นต้องนำ IoT มาใช้ในการคาดการณ์ และทำงาน ให้ตรงกับความต้องการในการแข่งขัน จึงเรียกว่า IoT Smart Farm การสั่งรดน้ำต้นไม้ด้วยความชื้นในดิน พร้อมเช็คความชื้นและอุณหภูมิในอากาศ และปริมาณน้ำเข้าแทงค์ ผ่าน Blynk ต้นแบบในการทำ IoT Smart Farm โดยทำในช่วงแทงค์ที่ยังไม่ได้มีวาว์ลในการเติมน้ำเข้าออก ในตัวอย่างมีดินวิทยาศาสตร์แทนดินในการวัดความชื้นในดิน เมื่อดินแห้งสามารถรดน้ำผ่านปั้มจากแทงค์ โดยมี Ultrasonic Sensor วัดระดับน้ำเพื่อทำเป็นปริมาณ และมีการวัดความชื้นและอุณหภูมิในอากาศจาก …