Category: <span>นักเรียน/นักศึกษาที่ฝึกงาน</span>

META MOBOT – User Interface

ในการออกแบบและพัฒนา User Interface ของ META MOBOT ได้ออกแบบโดยมุ่งเน้นให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับผู้ใช้งานหลายคนพร้อมกัน (Multi-User) โดยจัดทำหน้า User Interface ในการรับค่า (Input) ผ่าน Oculus Quest 2, เมาส์, และคีย์บอร์ด นอกจากนี้ยังมี User Interface สำหรับการรับค่าจาก META MOBOT เพื่อแสดงข้อมูล (Output) ให้แก่ผู้ใช้งาน ซึ่งประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้ 1. Theme2. Player Model3. การแสดงผลข้อมูล4. …

META MOBOT – Hardware Implementation

Hardware Implementation META MOBOT ประกอบขึ้นมาจากอุปกรณ์หลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นระบบโครงสร้าง ระบบขับเคลื่อน ระบบไฟฟ้า ระบบประมวลผล ๆลๆ เพื่อให้ MOBOT สามารถรับสัญญาณคำสั่งจาก Users เพื่อนำมาประมวลผล และทำงานในสถานที่ต่าง ๆ ได้ตามที่ Users ต้องการ โดยการอธิบายในส่วนของอุปกรณ์ (Hardware) ของ META MOBOT สามารถแบ่งย่อยเป็นส่วนต่าง ๆ ได้ดังนี้ ชุดโครงสร้าง และระบบขับเคลื่อน (Mobility) ชุดโครงสร้างหลักของ META MOBOT ทำจาก …

META MOBOT

Introduction META MOBOT ระบบควบคุมหุ่นยนต์ผ่าน Metaverse ซึ่งผู้ที่มีความสนใจจะได้เพลิดเพลินไปกับโลกที่ถูกเนรมิตขึ้นในมุมมองห้องควบคุมภายในตัวหุ่นยนต์ สามารถควบคุมหุ่นยนต์ในโลกความเป็นจริงผ่าน Metaverse โดยการทำภารกิจ ควบคุมแขนกลหุ่นยนต์หยิบลูกบอลจากจุดเริ่มต้นและควบคุมให้ตัวหุ่นเคลื่อนที่ไปยังเป้าหมาย ซึ่งแต่ละเป้าหมายจะมีอุปสรรคในการทำภารกิจที่แตกต่างกันนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มาเป็นกลุ่มยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมแบบจับคู่ (Multiplayer) เพื่อช่วยกันทำภารกิจ เพิ่มความสนุกและเพลิดเพลินให้กับเหล่าผู้เล่น META MOBOT พัฒนาต่อยอดมาจาก Teleoperated Mobile Manipulator ถูกออกแบบเอาไว้สำหรับใช้ในการเดินชมนิทรรศการใน FIBO ผ่านช่องทางออนไลน์ กล่าวคือ ผู้ชมสามารถเข้ามาชมนิทรรศการของ FIBO ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้าน หรือที่ไหนก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ต โดยผู้ชมจะควบคุมหุ่นยนต์ให้เดินไปตามจุดแสดงผลงานต่าง ๆ และสามารถหยิบจับสิ่งของได้ด้วยแขนกลที่อยู่บนตัวหุ่นยนต์ อีกทั้ง ผู้ชมท่านอื่นยังสามารถรับชมการทำงานของหุ่นยนต์ และนิทรรศการ ผ่านมุมมองต่าง …

TemiVR

TemiVR พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถควบคุมการเคลื่อนที่หุ่นยนต์บริการ (Temi) ด้วยลู่วิ่งรอบทิศทาง สำหรับเทคโนโลยีภาพเสมือน (KAT VR) สามารถจับการเคลื่อนไหวของร่างกายได้แบบ Real-Time เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับผู้ใช้งาน Temi ในการควบคุมระยะไกลนอกเหนือจากการใช้ Web Application เพียงอย่างเดียวเท่านั้น สมาชิกผู้จัดทำ นักศึกษาสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม โครงการ Internship ปีการศึกษา 2565 จารุวรรณ วิจิตร์แสงสี ศศิกานต์ เจนพิทักษ์ชัย ศุภกร จารุจุณาวงศ์ วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการใช้งานและพัฒนาระบบสำหรับควบคุมหุ่นยนต์ Temi เพื่อศึกษาการใช้งาน VR Treadmil (KAT Walk …

Tele-Operated Mobile Robot

จากการสำรวจพบว่ามีความต้องการบุคคลากร และองค์ความรู้ใหม่ในด้านหุ่นยนต์มากขึ้น รวมถึงผลกระทบของเหตุการณ์โควิด-19 ทำให้สื่อการการศึกษารูปแบบออนไลน์เหมาะสมกับการพัฒนาบุคคลากร และองค์ความรู้ในการศึกษาในวิถีชีวิตใหม่ ซึ่งทำให้เกิดโครงงานสื่อการสอนออนไลน์เกี่ยวกับหุ่นยนต์ในหัวข้อ Tele-Operated Mobile Robot Platform งานวิจัยนี้นำเสนอเรื่องการควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่จากระยะไกลด้วยระบบออนไลน์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาแพลทฟอร์มการเรียนรูปแบบใหม่ที่ช่วยทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ทฤษฎีและปฏิบัติผ่านระบบ “Tele-Operated Mobile Robot Platform” โดยสามารถทดลองภาคปฏิบัติด้วยการส่งข้อมูลทางไกลไปยังคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและหุ่นยนต์เคลื่อนที่ สมาชิกผู้จัดทำ นักศึกษาสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม โครงการ WiL ปีการศึกษา 2564 นางสาวธัญญานินท์ อรุณจิระพัฒน์ นายนภัทร จันทร์บูรณ์ วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการควบคุมหุ่นยนต์ระยะไกล เพื่อออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ สามารถควบคุมได้จากระยะไกล เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้สำหรับหุ่นยนต์เคลื่อนที่จากระยะไกล เพื่อประเมินการทำงานและการใช้งานของระบบการเรียนรู้สำหรับหุ่นยนต์เคลื่อนที่จากระยะไกล ภาพรวมของการทำงาน เมื่อผู้ใช้งานเปิดหน้าเว็บไซต์ …

MASTERMIND METAVERSE

MASTERMIND METAVERSE คือเกมที่ให้ผู้เล่นจัดเรียงและตำแหน่งของสีให้ถูกต้อง โดยสามารถเล่นแบบ Multiplayer ได้ เมื่อเล่นแล้วมีการเปลี่ยนสีภายในเกมจะส่งค่าไปให้ตัวเครื่องในโลกจริงเปลี่ยนสีตามไปด้วย และเมื่อมีการเฉลยเกิดขึ้นจะมีระบบในการควบคุม Motor ในการเปิดเฉลย พร้อมด้วยระบบการ Streaming ให้สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกมาดูตัวเครื่องจริงที่อยู่ในตึก FIBO สมาชิกผู้จัดทำ 1.นักศึกษาสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม โครงการ WiL ปีการศึกษา 2565 ณัฐชนน เทวะวโรดม ณัฐวรา นาคีสถิตย์ รังสิมันต์ เอมโอช สัณห์ศิวัช เกื้อกูลสง สุพรรษา เทียนทอง กฤษฎา วิรัชมงคลชัย ชานน คำวิลัยศักดิ์ 2.นักศึกษาสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม …

การพัฒนาแอปพลิเคชันและเว็บไซต์แสดงแบบจําลองสถานที่ในรูปแบบสามมิติของโรงเรียนดรุณสิกขาลัย

ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทําให้มนุษย์ต้องเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการระบาดของโรค ต้องกักตัวอยู่ในที่อยู่อาศัยและยกเลิกกิจกรรมการท่องเที่ยวและกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบตามมา เช่น ภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวล และโรคที่เกี่ยวกับความเครียด  เนื่องด้วยเหตุนี้จึงมีการนําเทคโนโลยีการจําลองสถานที่มาสร้างการท่องเที่ยวเสมือนจริงเพื่อเป็นช่องทางให้มนุษย์ได้รับข้อมูลและประสบการณ์เหมือนอยู่ในสถานที่จริงผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สมาชิกผู้จัดทำ นายธราธร อัศวเดชเมธากุล โครงการ วมว. โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ปีการศึกษา 2564 นางสาวนภัสนันท์ บัวสมบุญ โครงการ วมว. โรงเรียนดรุรสิกขาลัย ปีการศึกษา 2564 นายพณพจน์ หงส์อัครพันธุ์ โครงการ วมว. โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ปีการศึกษา 2564 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิธีการสร้างโมเดลสามมิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ …

การพัฒนาเครื่องให้อาหารแมวอัตโนมัติควบคุมผ่านเว็บแอปพลิเคชัน

ปัจจุบันแมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่มนุษย์นิยมเลี้ยง ซึ่งแมวจะมีพฤติกรรมกินอาหารถี่ตลอดทั้งวัน และยังมีการใช้พลังงานสูงในช่วงกลางคืน แต่เนื่องจากผู้เลี้ยงแมวหลายท่านอาจมีข้อจํากัดในด้านเวลาและสถานที่ทําให้ไม่สามารถให้อาหารแมวได้ตามเวลาและปริมาณที่เหมาะสม รวมถึงไม่สามารถรับรู้ถึงสภาพความเป็นอยู่ของแมวในช่วงเวลาที่ผู้เลี้ยงไม่อยู่บ้าน ดังนั้นการพัฒนาเครื่องให้อาหารแมวอัตโนมัติที่สามารถควบคุมผ่านเว็บแอปพลิเคชันจะช่วยให้ผู้เลี้ยงมีความสะดวกสบายมากขึ้น สมาชิกผู้จัดทำ นางสาวณภัทร เสรีรักษ์ โครงการ วมว. โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ปีการศึกษา 2564 นางสาวภาวิดา ผุสดีโสภณ โครงการ วมว. โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ปีการศึกษา 2564 นายสิงหา จุลจันทร์ โครงการ วมว. โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ปีการศึกษา 2564 วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครื่องให้อาหารแมวอัตโนมัติแบบควบคุมผ่านเว็บแอปพลิเคชันได้ เพื่อศึกษาผลการทํางานของเครื่องให้อาหารแมวอัตโนมัติควบคุมผ่านเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อศึกษาความพึงพอใจจากการใช้งานโดยกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งาน ภาพรวมของการทำงาน เครื่องให้อาหารแมวอัตโนมัตินี้สามารถควบคุมผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งพัฒนาโดยใช้เครื่องมือ …

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกด้วยระบบรู้จำท่าทางมือสำหรับคนตาบอด

จำนวนคนตาบอดในปัจจุบันที่มีค่อนข้างมากสามารถนำไปสู่ปัญหาการคลาดแคลนแรงงานในอนาคตได้ อีกปัญหาที่พบก็คือคนตาบอดที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้หรือดูแลตัวเองได้ไม่ดีนัก โดยทั่วไปหลายครอบครัวมักจะจ้างผู้ดุแล แต่ในสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เป็นไปได้ยากที่จะดูได้อย่างใกล้ชิด ผู้จัดทำจึงได้คิดค้นอุปกรณ์ที่ที่จะมาช่วยแก้ปัญาหาเหล่านี้ อุปกรณ์ที่สามารถสั่งการด้วยเสียงหรือท่าทางมือ ช่วยแจ้งเตือนยามเกิดเหตุฉุกเฉิน สมาชิกผู้จัดทำ นางสาวชญานิศ ราโอบ โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย นางสาวชนิษฐา ราโอบ โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย นางสาวปวันรัตน์ จุลพล โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอดด้วยระบบจำท่าทางมือ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอด ภาพรวมของการทำงาน อุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอดถูกออกแบบมาในรูปของสร้อยคอ …

AR Application for Developing Practice skills in Playing Music

ในปัจจุบันเครื่องดนตรีมีบทบาทต่อชีวิตของผู้คนเป็นจำนวนมาก หนึ่งในเครื่องดนตรีที่ผู้คนนิยมเล่นก็ คือ “เปียโน” เปียโนเป็นเครื่องดนตรีที่มีความหลากหลายของเสียงและใช้ในการฝึกฝนเทียบเสียงของนักดนตรี ในปัจจุบันมีแอปพลิเคชันสำหรับฝึกเล่นเปียโน แต่ก็ยังไม่ตอบโจทย์และไม่สามารถบ่งบอกความผิดพลาดของผู้ใช้ได้ ผู้จัดทำจึงได้นำเทคโนโลยี AR มาประยุกต์ใช้ในการฝึกเล่นเปียโน สมาชิกผู้จัดทำ นางสาวนภัสสร เตชะสมบูรณากิจ นายชรันธร พิมลจินดา นายธนธานี โพธิ์นาค วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา Application ฝึกเล่นเปียโนด้วย AR เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของ Application ในด้านประสบการณ์ของผู้ใช้ และในการเรียนรู้ฝึกฝนทักษะการเล่นเปียโน การนำเสนอผลการออกแบบ Hardware ประกอบด้วยกล้องโทรศัพท์ , Leap motion sensor และเปียโนทำหน้าที่เป็น Input …