Author: <span>wityada sangrueangyot</span>

การแสดงภาพสถานะของคิวบิตโดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน

ในปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีต่าง ๆ มากมายที่ช่วยตอบสนองความต้องการของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูล ทำธุรกิจ หรือการสื่อสาร ซึ่งการประมวลผลที่รวดเร็วนั้นก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ตอบสนองให้ทำสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น “หน่วยความจำที่ใช้เก็บข้อมูล” เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการเพิ่มความรวดเร็วในการประมวลผลข้อมูล “ควอนตัมคอมพิวเตอร์” เป็นการพัฒนาที่จะช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการประมวลผลข้อมูล สมาชิกผู้จัดทำ นายธิติภัทร ฤทธิกุลสิทธิชัย โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย นางสาววรดี ชลนภาสถิตย์ โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย นายสิปปภาส เจริญกุล โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการสร้างโปรแกรมแสดงภาพสถานะและการเปลี่ยนแปลงของ Qubit …

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการเรียนรู้การทำงานของระบบโรงงานอัจฉริยะขั้นพื้นฐาน

ในปัจจุบัน เทคโนโลยี หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และระบบอัจฉริยะ ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้น โดยเทคโนโลยีดังกล่าวถูกนำมาพัฒนาเพื่อสร้างประโยชน์และอำนวยความสะดวกให้กับสังคมในหลากลายด้าน หนึ่งในนั้นคือด้านอุตสาหกรรมโดยนำเข้ามาประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต บริหารจัดการส่วนต่าง ๆ ในระบบ สมาชิกผู้จัดทำ นาย ธนินทร์ จันทรานุวัฒน์กูล โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย นายวิริทธิ์พล พูนนาค โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย นางสาวสาวิตรี สุนทรวิวัฒน์ โครงการ วมว. ปีการศึกษา …

แอปพลิเคชันค้นหาสูตรอาหารด้วยวัตถุดิบ

อาหารประกอบด้วยวัตถุดิบมากมายและมีวิธีการทำที่ลากหลาย การจะค้นหาสูตรอาหารนั้นทำได้ไม่ง่ายนักนอกจากเปิดตำราหรือค้นหาโดยใช้ชื่อวัตถุดิบหลักบางส่วน ซึ่งผลการค้นหาจำนวนหนึ่งอาจจะไม่ตรงวัตถุประสงค์ ผู้จัดทำจึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันที่สามารถค้นหาสูตรอาหารได้ด้วยชื่อวัตถุดิบ โดยจะบอกเมนูที่สามารถประกอบอาหารได้จากวัตถุดิบที่มีโดยไม่ต้องซื้อวัตถุดิบเพิ่ม และยังสามารถติดตั้งบนสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการณ์ Android และ iOS สมาชิกผู้จัดทำ นางสาวนนทิชา หลิมศิโรรัตน์ โครงการ วมว. โรงเรียนดรุณสิกขาลัย วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการสร้างแอปพลิเคชันที่สามารถค้นหาสูตรอาหารจากชื่อวัตถุดิบด้วยเว็บไซต์ Thunkable เพื่อสร้างแอปพลิเคชันที่สามารถใช้งานได้แบบออฟไลน์ โดยสามารถติดตั้งได้ทั้งระบบปฏิบัติการณ์ Android และ iOS ภาพรวมของการทำงาน ขั้นตอนการทำงาน ส่วนที่ 1 ระบบการรับข้อมูลวัตถุดิบจากผู้ใช้งาน จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การรับข้อมูลสำหรับการใช้งานครั้งเดียว (ข้อมูลประเภทที่ 1) …

3D Controller

3D Controller เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานรวมกับโปรแกรมควบคุมการ Transform ของ 3D วัตถุผ่านอุปกรณ์ภายนอก โดยสามารถควบคุมได้ทั้ง Rotate , Translate และ Scale สมาชิกผู้จัดทำ นางสาวพิณชญา สังวรสมาธิ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย นายธนู ธนุสุทธิยาภรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก นายปัณณวิชย์ วิวัฒนเจริญชัย โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา Application ด้าน 3D Controller เพื่อศึกษาการสร้างและทดลองการควบคุม 3D Controller เพื่อศึกษาการใช้ …

การพัฒนาโปรแกรม Computer Vision สําหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้

การพัฒนาโปรแกรม Computer Vision สําหรับ Smartphone มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรม Computer Vision เพื่อแยกแยะวัตถุ สําหรับใช้ใน Smartphone และนําไปประยุกต์ต่อกับ Mobile Robot เพื่อช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ โดยขั้นตอนในการทํางานหลักสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) การเขียนแอปพลิเคชันและโปรแกรมต่างๆ 2) แก้ไขข้อผิดพลาดของแอปพลิเคชัน 3) การวัดผลของแอปพลิเคชัน สมาชิก นาย กฤต สุรินทราบูรณ์ โครงการ วมว. โรงเรียนดรุณสิกขาลัย นาย กฤติน กิจจารุวรรณกุล …

การพัฒนาโปรแกรมประมวลภาพสำหรับตรวจจับผลไม้ในงานด้านการเกษตร

การทำเกษตรกรรมยังเป็นอาชีพที่สำคัญในประเทศไทย การทำเกษตรในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังเป็นการเกษตรแบบพื้นฐาน คือ ใช้แรงงานในการทำเกษตร แต่ในปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีความสามารถในการนำมาประยุกต์ใช้งานได้ หนึ่งในนั้นก็คือ “เทคโนโลยีการประมวลภาพ” ช่วยตรวจจับและจำแนกพืชผลทางการเกษตร ช่วยอำนวยความสะดวกในการเก็บเกี่ยว สมาชิกผู้จัด นายธีระภพ เพ็ชรนิล โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย นางสาวธวัลรัตน์ บุญญานุวัตร โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย นายสรวิศ วงศ์ษา โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิธีการทางการตรวจจับวัตถุ …