3D Controller

3D Controller

3D Controller เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานรวมกับโปรแกรมควบคุมการ Transform ของ 3D วัตถุผ่านอุปกรณ์ภายนอก โดยสามารถควบคุมได้ทั้ง Rotate , Translate และ Scale

สมาชิกผู้จัดทำ

 1. นางสาวพิณชญา สังวรสมาธิ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
 2. นายธนู ธนุสุทธิยาภรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก
 3. นายปัณณวิชย์ วิวัฒนเจริญชัย โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก

วัตถุประสงค์

 • เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา Application ด้าน 3D Controller
 • เพื่อศึกษาการสร้างและทดลองการควบคุม 3D Controller
 • เพื่อศึกษาการใช้ MQTT Protocal
 • เพื่อทดลองการใช้ MQTT Protocal ระหว่าง Aruino กับ Unity
 • เพื่อศึกษาการใช้ Unity และภาษา C#

ภาพรวมของระบบ

 • ใช้บอร์ด esp32 ต่อเข้ากับ Gyroscope sensor และส่งค่าที่ได้รับไปที่ MQTT โดยให้ Unity นั้น Subscribe กับ MQTT เพื่อรับค่าที่บอร์ดส่งมาให้เพื่อควบคุมโมเดลใน Unity
 • ใช้ตัวอย่างของโค้ดที่เขียนในบอร์ด esp32 และ Unity
 • โดยใน Unitity จะมีวัตถุเป็นกล่องสี่เหลี่ยมที่อยู่ในเขาวงกตซึ่งสามารถควบคุมกล่องได้ทั้ง Rotate , Translate และ Scale ให้เคลื่อนที่ไปในเขาวงกตได้

สรุปผลการทดลองข้อเสนอแนะ

 • ค่าที่ได้รับมาจาก sensor ไม่คงที่จึงทำให้ไม่สามารถควบคุมโมเดล 3D ได้ ดังนั้นต้องปรับแก้ให้มีความเสถียรมากขึ้น