สื่อการสอน Dobot ผ่านระบบ AR

สมาชิก ภูธเณศวร์ กาละทอนวิศวกรรมไฟฟ้า (ป.ตรี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) เพิ่มเติม อ่านข้อมูลเพิ่มใน Blog ของผู้ออกแบบและพัฒนาระบบที่นี่ [Link]