TeleRobot

TeleRobot


ในการออกแบบโครงสร้างอาคารนั้นจะต้องคำนึงถึง การใช้งาน รูปแบบที่เป็นเอกลักษ์ และที่สำคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยของโครงสร้างที่จะคอยรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดต่าง ๆ

ในงานทางด้านสถาปัตยกรรมการออกแบบโครงสร้างนั้นจะต้องได้รับการทดสอบว่ามีความทนทานต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวหรือไม่

ผู้จัดทำจึงได้คิดที่จะศึกษาและพัฒนาโปรแกรมที่สามารถออกแบบและจำลองการเกิดแผ่นดินไหวได้


สมาชิกผู้จัดทำ

 1. นายธนภัทร อัศวนภานนท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
 2. นายสายฟ้า มีทอง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนในภาควิชาสถาปัตยกรรม ในการจำลองโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ในสถานการณ์แผ่นดินไหว
 • ใช้เป็นสื่อการสอนพื้นฐานสำหรับเยาวชนที่สนใจในเรื่องโครงสร้างและการออกแบบอาคารได้ทดลองและศึกษาผ่านทางโปรแกรม

ภาพรวมของการทำงาน

ใช้ MQTT Dashboard ส่งข้อมูลไปที่ MQTT cloud และส่งต่อไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมโปรแกรม Unity

การนำเสนอผลการออกแบบ

 • Flow Chart ของระบบ
 • ตัวอย่างโค้ดที่ใช้เขียน

ผลการทดลอง

 • Tele Operator
0:00
0:00

ได้สร้างแบบจำลอง Tele Robot ขึ้นมาซึ่งมีความสามารถที่จะหยิบจับสิ่งของตามแนวแกน X,Y และใช้สร้างโครงสร้างที่จะจำลองเพื่อทดสอบเหตการณ์แผ่นดินไหว

 • โปรแกรมจำลองการเกิดแผ่นดินไหว
0:00
0:00

โปรแกรมจำลองแผ่นดินไหว โดยอ้างอิงค่ามาจากเหตุการณ์จริง และสามารถปรับแต่งลักษณะของแผ่นดินไหวได้ถึง 3 ลักษณะ คือ Rand amount , Shake speed และ Magnitude

สรุปและข้อเสนอแนะ

 • เกิดปัญหาเรื่องของเวลาที่จำกัดทำให้ไม่สามารถพัฒนาโปรแกรมได้เต็มที่
 • ปรับปรุง MQTT ให้สามารถหยิบจับสิ่งของและสามารถควบคุมได้ตามที่ต้องการ
 • ปรับปรุงให้ในการเล่น 1 ครั้งสามารถควบคุมหุ่นยนต์ได้หลายตัว
 • ปรับปรุง Animation ของหุ่นยนต์ให้ดูเสมือนจริงมากขึ้น
 • ปรับปรุงให้โปรแกรมของแผ่นดินไหวมีความเสถียรมากขึ้น