Robot for Rubik solving 

สมาชิกกลุ่ม

64340600417 นายณัฐวุฒิ หารสุโพธิ์

64340600420 นายพิชามญชุ์ ทาดี

64340600421 นาย พิธา จิระภัทรศิลป

ที่มาและความสำคัญ

เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้เรียนจากรายวิชา FRA631  Foundation of Robotics มาประยุกต์ใช้ในรูปแบบของการทำ Class Project โดยการสร้างหุ่นยนต์รวมถึงการสร้างโปรแกรมควบคุมของหุ่นยนต์ ในการแก้ปัญหา Rubik ให้ทุกหน้าเป็นสีเดียวกันโดยใช้ระบบประมวลผลด้วยภาพจากกล้องเข้ามาร่วม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อศึกษาการออกแบบและการสร้างหุ่นยนต์ รวมถึงการสร้างโปรแกรมควบคุมของหุ่นยนต์
  2. เพื่อศึกษาการทำระบบประมวลผลด้วยภาพจากกล้อง

รายละเอียดโครงร่างของหุ่นยนต์

System Scenario

System Data Flow

Hardware Design

Software Design

Flow Chart การทำงานของโปรแกรมทั้งหมด

Program ตรวจสอบตำแหน่งของ Rubiks

Program Solve Rubiks

Kinematics

Forward Kinematics