Hardware Review : falcon haptic device


Novint’s* Falcon Haptic Device เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้ในการควบคุมซึ่งแตกต่างจาก Joy stick หรืออุปกรณ์อื่นๆ เนื่องจากสามารถให้การตอบสนองแบบสัมผัส (haptic interface) แก่ผู้ใช้งานได้ โดยอุปกรณ์นี้สามารถควบคุมได้ 3 แกน (3 DOF) ซึ่งการควบคุมจะใช้เป็นการจับคันบังคับ (knob) เลื่อนไปในทิศทางต่างๆ ที่ต้องการ และสามารถโปรแกรมได้ว่าหากสิ่งที่ผู้ใช้งานทำการควบคุมอยู่ไปชนกับสิ่งของบางอย่าง Falcon Haptic Device จะสามารถเลียนแบบให้ผู้ควบควบคุมสัมผัสถึงสิ่งของนั้นๆ ได้จากการที่มอเตอร์ใน Falcon haptic Device มีการทำงานต้านกับแรงที่ผู้ควบคุมกำลังใช้งาน จึงทำให้ผู้ควบคุมได้รู้สึกเหมือนสัมผัสสิ่งของนั้นอยู่จริง

ดังนั้นจึงทำให้ Novint’s* Falcon Haptic Device นอกจากจะสามารถใช้ในการเล่นเกมได้ ยังสามารถทำให้เกิดประโยชน์อื่นๆ ได้อีก เช่น การนำ Falcon Haptic Device ไปใช้ในการจำลองทางการแพทย์ เช่นการจำลองการผ่าตัด หรือนำไปใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์ เป็นต้น


Discussion
ในมุมมองของเราคิดว่า Falcon Haptic Device เป็นอุปกรณ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นในการนำไปใช้ในเชิงให้ความบันเทิง เช่น การนำไปใช้เล่นวิดีโอเกม หรือการนำไปใช้ในเชิงของการแพทย์ เช่น ใช้ในการฝึกจำลองการผ่าตัด โดยเนื่องจาก Falcon Haptic Device สามารถจำลองแรงและให้การตอบสนองในด้านการสัมผัสเหมือนกำลังทำสิ่งนั้นอยู่จริง จึงทำให้หมอที่ทำการจำลองผ่าตัดสามารถรับรู้ถึงแรงที่ควรจะใช้ในการผ่าตัดได้จากตัวอุปกรณ์


อ้างอิง:
https://anarkik3d.co.uk/product/falcon-haptic-device/
https://hapticshouse.com/pages/novints-falcon-haptic-device