GimbalCam UR5

ที่มาและความสำคัญ ที่มาของโปรเจ็ค “GimbalCam UR5” เป็นผลมาจากความต้องการในการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้องอย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ โดยใช้หุ่นยนต์ UR5 และ Gimbal ในการรองรับการเคลื่อนไหว โปรเจ็คนี้มีความสำคัญอย่างมากในหลากหลายวงการ เช่น ด้วยความสามารถที่มีของ GimbalCam UR5 ในการควบคุมกล้องและการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์อย่างแม่นยำ จึงเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญในหลากหลายอุตสาหกรรมและเป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในงานต่าง ๆ ที่ต้องการความแม่นยำและความเร็วในการดำเนินงาน Gantt Chart Hardware คำอธิบายและปัญหาที่กำลังพบเจอ จากคลิปวิดีโอข้างบน จะเป็นส่วนของ Hardware ที่ใช้กับหัวของหุ่นยนต์ ในปัจจุบันได้พบปัญหาคือสายของมอเตอร์ Dynamixel นั้นสั้นเกินไป และ ชิ้นส่วนของอลูโปรไฟลนั้นยังมาไม่ครบ จึงยังไม่สามารถประกอบเข้ากับโครงหุ่นยนต์ UR5 และได้มีการทดสอบมอเตอร์ …

Find the exit of the maze. (Search)

จัดทำโดย นายวชิรเมษฐ์ กุลธนาเรืองนนท์ 66340700405 เริ่มจากการศึกษาวิธีหาทางออกจากเขาวงกต โดยได้ศึกษามา 2 วิธีคือ 1.BFS หรือ Breadth-First Search (การค้นหาแบบกว้าง) เป็นอัลกอริทึมที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลหรือกราฟ โดยการท่องไปทางระดับแรกของกราฟก่อน จากนั้นท่องไปทางระดับถัดไป โดยมีการท่องในทุกๆ โหนดที่อยู่ในระดับปัจจุบันก่อนที่จะขยับไปยังระดับถัดไป อัลกอริทึมนี้มักถูกใช้ในการหาทางที่สั้นที่สุด (Shortest Path) ในกราฟ หรือในการค้นหาข้อมูลในโครงสร้างข้อมูลแบบกราฟ. ขั้นตอนการทำงานของ BFS ได้แก่: 1. เริ่มต้นที่โหนดเริ่มต้น (start node) และทำเครื่องหมายว่าโหนดนั้นถูกเยือนแล้ว. 2. ท่องไปยังโหนดลูกทุกตัวของโหนดปัจจุบัน (ถ้ามี) และทำเครื่องหมายว่าลูกของโหนดนั้นถูกเยือน. …