การออกแบบและพัฒนาระบบนิทรรศการหุ่นยนต์จำลองโดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Design and Development of Virtual Robot Exhibition using Virtual Reality Technology)

ระบบนิทรรศการหุ่นยนต์จำลอง (Virtual Robot Exhibition) เป็นการนำเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality: VR) ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์จริง ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย จึงได้ได้นำเทคโนโลยีนี้มาประยุกต์ใช้ในระบบนิทรรศการหุ่นยนต์จำลอง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม และช่วยให้ผู้ใช้งานรู้สึกถึงความสมจริงในการเข้างานนิทรรศการโดยที่ไม่ต้องไปสถานที่จริง

ระบบนิทรรศการหุ่นยนต์จำลองนี้ ภายในจะจัดแสดงหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 4 ประเภท ได้แก่ Cartesian Robot, Cylindrical Robot, SCARA Robot และ Articulated Robot โดยผู้ใช้งานสามารถที่จะปฏิสัมพันธ์กับหุ่นยนต์จำลองที่อยู่ภายในโลกความเป็นจริงเสมือนได้ ส่วนในขั้นตอนการพัฒนาใช้โปรแกรม Unity ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ VR กับคอมพิวเตอร์และสร้างสภาพแวดล้อมจำลอง ในการออกแบบและพัฒนาโมเดลสามมิติจะใช้โปรแกรม Sketchup, V-Rep และทำการประเมินระบบโดยให้ผู้ใช้จำนวน 11 คน ทดลองใช้งานระบบ แล้วประเมินความพึงพอใจต่อความสามารถการใช้งาน (Usability) และความพึงพอใจต่อคุณค่าต่องานเฉพาะทาง (Values for Specific Task) เกี่ยวกับการเรียนรู้การเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์แต่ละประเภท ผ่านระบบ VR ผลที่ได้คือ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อความสามารถการใช้งานของระบบได้ 4 คะแนน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อคุณค่าต่องานเฉพาะทาง เท่ากับ 3.65 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจระบบโดยรวมเท่ากับ 3.83 คะแนน จากทั้งหมด 5 คะแนน

จากผลการประเมินความพึงพอใจใจการใช้งานระบบนิทรรศการหุ่นยนต์จำลอง ผลการประเมินความพึงพอใจในระบบอยู่ในเกณฑ์ดีทั้งหมด ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าระบบนิทรรศการหุ่นยนต์จำลองนี้สามารถให้ความรู้และให้ผู้ใช้งานรู้สึกถึงสมจริงแก่ผู้ใช้งานได


สมาชิก

เนติธร ครองยุติ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรม ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ทิภาพร มูลราช
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรม ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ภาพรวมของระบบ

ผลการทำงานของระบบ

ภาพกราฟิกในมุมมองของผู้ใช้งาน

การเคลื่อนไหวและภาพกราฟิกในมุมมองของผู้ใช้งาน

เพิ่มเติม

อ่านข้อมูลเพิ่มใน Blog ของผู้ออกแบบและพัฒนาระบบที่นี่ [Link]