Software Review: RapidMiner Studio

Software Review: RapidMiner Studio

มนุษย์ใช้ชีวิตผ่านการเรียนรู้จากประวัติศาสตร์หรือสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วในอดีต ทำให้มีคนคิดศาสตร์หนึ่งที่สามารถทำให้มนุษย์สามารถคาดการณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้นั่นคือการจัดการและใช้ประโยชน์จาก Data ปัจจุบัน Data เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในหลายๆเรื่องเช่นการทำธุรกิจ บริษัทใดที่มี Data และสามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะเป็นบริษัทที่ได้เปรียบกว่าคู่แข่งรายอื่นๆ

RapidMiner Studio เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการออกแบบและทำโมเดล Machine Learning ที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นเรียนรู้เกี่ยวกับ Data Science ผู้ที่ใช้งานโปรแกรมนี้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในด้านการเขียน Code มาก่อนก็สามารถสร้างโมเดล Machine Learning เบื้องต้นได้เพราะโปรแกรมได้ย่อ Code ในการ Explore Data และการทำ Preprocess ต่างๆให้มาอยู่ใน Block เดียวที่สามารถเรียกมาใช้งานได้ทันที

ข้อดีของ RapidMiner

การเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ย่อ Code หลายบรรทัดให้อยู่ใน Block เดียวและสามารถเรียกใช้งานได้ง่าย คนที่ต้องการจะศึกษา Data Science ที่ไม่ถนัดในด้านการเขียน Code ก็สามารถศึกษาได้ ทำให้การเรียนรู้เกี่ยวกับ Data ทำได้ง่ายขึ้น

ข้อเสียของ RapidMiner
หากผู้ใช้ต้องการทำการ Explore Data ด้วยวิธีที่ต่างออกไปจาก Block สำเร็จรูปในโปรแกรมอาจไม่สามารถทำในโปรแกรมนี้ได้ เนื่องจากการเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปทำให้มี Feature ในการจัดการ Data ที่จำกัด จึงเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนรู้มากกว่าใช้งานจริงบางงาน

การประยุกต์ใช้

สามารถนำมาใช้เป็นสื่อการสอนหรือสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ Data Science ได้ใช้เวลาศึกษาได้น้อยลงได้