Hardware Review : 3D Scanner

Hardware Review : 3D Scanner

3D Scanner หรือ เครื่องสแกน 3มิติ คือเครื่องเก็บข้อมูล 3 มิติ จากวัตถุ, โมเดล, สิ่งของ, คน รวมถึงสถานที่ก็ได้ ผลที่ได้คือ ไฟล์ 3 มิติ ในรูปแบบ Polygon, 3D Mesh ซึ่งข้อมูลที่ได้ จะเป็น Node เล็กๆ มาต่อกันจนเป็น Point Cloud ซึ่งก็คือข้อมูลดิบที่เกิดขึ้นจากการแสกนโมเดลสิ่งของ โดยจะมีลักษณะเป็นจุดๆมาต่อกัน ซึ่งจะให้ข้อมูลของวัตถุที่มีทั้งมิติกว้าง, ลึก, สูง x-y-z ความละเอียดความแม่นยำของไฟล์ที่ได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของ 3D Scanner เช่น เครื่องความละเอียดสูงระดับ 10 micron หรือ ระยะความห่างของ Point Cloud ดีสุดที่ทำได้คือ 10 micron (ยิ่งระยะห่างน้อยยิ่งละเอียดนั้นเอง)

ซึ่งผลลัพธ์แรกสุดของการแสกนเลยจะยังไม่ได้เป็นโมเดล 3 มิติเลยทีเดียว แต่จะได้มาเป็น Discrete Point Cloud ก่อน แล้วจึงมาประกอบกันเป็น Polygon อีกที หลังจากนั้นเราต้องทำการปรับแต่ง Polygon ที่ได้ให้เป็นโมเดลอีกทีผ่านซอฟแวร์เฉพาะ ถึงจะได้มาเป็นโมเดล 3 มิติในตอนท้ายในที่สุด

ภาพ Infographic อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงจากกลุ่มก้อน Point Cloud มาเป็น Polygon

การนำไปใช้

ปัจจุบันเทคโนโลยี 3D Scanner ก็ได้ถูกนำเอาไปใช้ในหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิศวกรรม ที่ต้องมีการทำวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineering) ตลอดจนไปถึงการตรวจสอบการผลิต (Inspectation) ว่ามีผลลัพธ์ที่ตรงกับที่ออกแบบไว้ไหม และอีกการนำไปใช้คือด้านศิลปะ ที่ในหลายวงการไม่ว่าจะเป็นงานศิลป์ เกม งานภาพยนต์ ที่สแกนต้องวัตถุ คน สิ่งของ เพื่อนำไปใช้ปรับแต่งรายละเอียด เพื่อที่ว่าจากเดิมต้องเริ่มตั้งแต่ศูนย์เลย แต่เมื่อมีเทคโนโลยีนี้เข้ามาก็ทำให้ประหยัดเวลาและทรัพยากรมากขึ้นนั่นเอง

อ้างอิง

https://www.print3dd.com/what-is-3d-scaner/

https://www.laserdesign.com/what-is-3d-scanning