Hardware Review : Tap Strap 2

Overview Tap Strap 2 นั้นเป็นอุปกรณ์ไร้สายแบบพกพาบนมือข้างเดียว ทำหน้าที่เป็น mouse, keyboard, และ air gesture controller ส่งข้อมูลผ่าน bluetooth โดยการทำงานแบ่งเป็น 5 แบบ ดังนี้ ส่วนประกอบ ตัวอย่าง ราคา $149 หรือ ประมาณ 5,600 บาท ข้อดี ข้อเสีย การนำไปประยุกต์ใช้

Software Review : three.js (Javascript Library)

Overview three.js เป็น Javascript library ที่มีไว้เพื่อทำให้การสร้าง 2D และ 3D content บน webpage เป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้น โดย three.js ใช้ WebGL ในการวาด 3D content (WebGL เป็น low-level system ที่ใช้ในการวาดจุด เส้น และสามเหลี่ยม) ซึ่งสิ่งที่ three.js เข้ามาช่วยจัดการคือ ฉาก, แสง, เงา, วัสดุ, การคำนวณ …