The use of IFTTT protocols : Remind Me So You Don’t Forget

Members วัตถุประสงค์ เพิ่มความรู้เรื่องของระบบ IFTTT และทำให้เข้าใจและการปรับใช้ในโลกจริง Scenario การทำงานหลักๆ ของ IFTTT จะเป็นรูปแบบของคำสั่งต่างๆ ที่สามารถใช้จัดการการทำงานและรับส่งข้อมูลต่างๆ ของแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต Design Flow Chart ของระบบ IFTTT กับการทำงานของระบบ Implementation การใช้ IFTTT ในการหาและรวบรวมข้อมูลจากยูทูปให้แจ้งเตือนเข้าแอพพลิเคชั่นไลน์ การใช้ IFTTT ในการหาและรวบรวมข้อมูลจากช่องทางผ่าน Reddit ซึ่งเป็นแพลดฟอร์มเกี่ยวกับกลุ่มต่างๆ ที่มีความชอบเหมือนกันให้ส่งเข้าไลน์ Flow Chart สรุปการทำงานของ IFTTT โดยมีการป้อนข้อมูลเป็นตัวเป้าหมายของคำสั่ง การใช้ IFTTT …