The work of both hands

qb SoftHand Research and 3-Finger Adaptive Robot Gripper

การควบคุมแขนกลทั้งสองแบบ โดย qb SoftHand Research จะควบคุมผ่าน GripperController และ 3-Finger Adaptive Robot Gripper จะใช้การควบคุมผ่าน serial port

Qb SoftHand Research จะทำงานโดยสั่งคำสั่งผ่าน serial สามารถทำงานได้ในแบบเปิดและปิด
ROBOTIQ 3-Finger Adaptive Robot Gripper จะทำงานโดยรับคำสั่ง 3 ส่วน:
  1. แรง
  2. ความเร็ว
  3. ระยะการเปิด-ปิด

ทั้ง 3 ส่วนจะใส่ค่า 0 ถึง 255 โดยแรงและความเร็วกำหนดไว้เป็นค่าคงที่ (255) และควบคุมระยะเปิด-ปิด ซึ่งระยะเปิดจะอยู่ที่ 40 และระยะปิดจะอยู่ที่ 140 เลขนี้ได้มาจากการทดลอง เป็นค่าที่เหมาะสมกับการหนีบขวดนม

Code Python

ในส่วนนี้ของฟังก์ชัน main มีการใช้ลูป while True เพื่อรอรับคำสั่งจากผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้ใส่คำสั่ง เช่น open1, close1, open2, close2 หรือ exit โปรแกรมจะทำการควบคุมแขนกลตามคำสั่งนั้นๆ

  • คำสั่ง open1 และ close1 จะควบคุมการเปิดและปิดของแขนกลตัวที่สองโดยส่งคำสั่งผ่าน serial port
  • คำสั่ง open2 และ close2 จะควบคุมการเปิดและปิดของแขนกลตัวแรกโดยใช้ฟังก์ชัน command_gripper ของ GripperController (open2 [6-255])
  • คำสั่ง exit จะหยุดการทำงานของโปรแกรม