IoT Control LED Light ผ่าน Blynk

ที่มาและปัญหา : เพื่อพัฒนาความรู้ด้าน IOT โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาการสั่ง ควบคุมการ เปิด – ปิด Led ออนไลน์ ผ่าน BLYNK Application Cloud platform

สมมุติฐาน : สามารถควบคุมการทำงานของ Led ผ่าน BLYNK App ได้ โดยเป็นการควบคุม LED แบบ Cube 3x3x3

ขอบเขตการศึกษา : Program Visual Studio

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : การเรียนรู้ concept พื้นฐานของการเขียนโปรแกรมและสามารถเขียน data structure เบื้องต้น

ผลงานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

BLYNK Application Cloud platform

Blynk เป็น platform ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อบอร์ดชนิดต่าง ๆ ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้แล้วสามารถควบคุมการทำงานได้ง่ายขึ้น

โดยบริการของ Blynk มี 3 ส่วนคือ

 1. Mobile Application สำหรับควบคุมหรือดูข้อมูล
 2. Cloud Service สำหรับเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์
 3. Library สำหรับเขียนคำสั่งเชื่อมต่อกับ Cloud Service 

หลักการทำงานของแอปพลิเชั่น Blynk 

Blynk ทำงานผ่านอินเทอร์เน็ต ดังนั้นข้อกำหนดเพียงอย่างเดียวคืออุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ ไม่ว่าเราจะเลือกการเชื่อมต่อแบบใดก็ตาม Ethernet, Wi-Fi หรืออาจจะเป็น ESP8266 ไลบรารี่ของ Blynk และคำสั่งตัวอย่างจะช่วยให้ออนไลน์ โดยเชื่อมต่อกับ Blynk Server และจับคู่กับสมาร์ทโฟน

รูปที่ 1 แสดงผังในการใช้ Blynk app ในการสั่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านอินเตอร์เน็ต

การที่จะให้ Arduino เชื่อมต่อออกจากเครือข่ายภายใน จำเป็นต้องสร้างเซิร์ฟเวอร์ Blynk ขึ้นมา โดยจะจัดการกับการรับรองความถูกต้องและการสื่อสารทั้งหมดและยังเก็บข้อมูลบนบอร์ดในขณะที่สมาร์ทโฟนออฟไลน์ เซิร์ฟเวอร์ Blynk ทำงานบนเทคโนโลยี Java และเป็นโอเพนซอร์ส สามารถเรียกใช้งานได้ภายในอุปกรณ์หากต้องการใช้งานจริง การรับส่งข้อความระหว่างแอพพลิเคชั่นเคลื่อนที่ Blynk Server และ Arduino ใช้โปรโตคอลไบนารีที่ง่ายและมีขนาดเล็กและรวดเร็วผ่านซ็อกเก็ต TCP/IP 

การใช้งานอุปกรณ์ร่วมกับแอปพลิเคชั่น Blynk 

Blynk ไม่ใช่แอปพลิเคชั่นที่ทำงานเฉพาะกับอุปกรณ์ที่เฉพาะเจาะจง แต่ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนบอร์ดที่มักใช้อยู่ทั่วไป เช่น Arduino NodeMCU ESP8266 และทำงานได้กับระบบปฏิบัติการ iOS และ Android และอื่น ๆ

การติดตั้ง BLYNK APP

BLYNK เป็น APP ฟรี รองรับการทำงานทั้ง Android และ IOS เริ่มด้วยการค้นหา ชื่อ APP ให้พิมพ์คำว่า “blynk” ใน STORE ของแต่ละ OS ก็จะพบกัน BLYNK APP ทั้งนี้เวอร์ชันอาจแตกต่างกันไปบ้าง เพราะผู้พัฒนาอัพเดทรุ่นใหม่เสมอ

ในที่นี้ผู้จัดทำใช้แอพจาก android os ในการควบคุม arduino
หน้าแอพ Blynk

ภาพรวมรายละเอียดโดยรวมของระบบ

#include <LedCube.h>

#define SIZE 3
#define COLS (SIZE*SIZE)

byte levelPins[SIZE] = {11,12,13};
byte colPins[COLS] = {2,3,4,5,6,7,8,9,10};

LedCube cube(SIZE, levelPins, colPins);

//#define DEBUG
#ifdef DEBUG
#include <memdebug.h>
void showmem(const char label[] = "")
{
 char buffer[100];
 
 sprintf(buffer,"%s: %04u %04u %04u : used/free",
   label,
   getMemoryUsed(),
   getFreeMemory()
  );
 
 Serial.println(buffer);
}
#endif

void setup ()
{
#ifdef DEBUG
  Serial.begin(9600);
#endif
}

void loop ()
{
  delay(10);
  
#ifdef DEBUG
  showmem("start");
#endif
  cubeFrame* f[] = {
    cube.createFrame((byte[]) {0,6, 1,6, 2,6}, 6, 80),
    cube.createFrame((byte[]) {0,7, 1,7, 2,7}, 6, 70),
    cube.createFrame((byte[]) {0,8, 1,8, 2,8}, 6, 60),
    cube.createFrame((byte[]) {0,5, 1,5, 2,5}, 6, 50),
    cube.createFrame((byte[]) {0,2, 1,2, 2,2}, 6, 40),
    cube.createFrame((byte[]) {0,1, 1,1, 2,1}, 6, 30),
    cube.createFrame((byte[]) {0,0, 1,0, 2,0}, 6, 20),
    cube.createFrame((byte[]) {0,3, 1,3, 2,3}, 6, 10)
  };
#ifdef DEBUG
  showmem("before free");
#endif
  cube.lightFrames(f, 8);
  
  // light each light one at a time
  for(byte level=0; level<cube.getLevels(); level++)
  {
    for(byte col=0; col<cube.getCols(); col++)
    {
      cube.lightPulse(level, col, 100);
    }
  }
  
  // light one level at a time, increasing speed each time
  for(byte d=25; d>2; d-=2)
  {
    for(byte l=1; l <= cube.getLevels(); l++)
    {
      cube.lightLevel(l, d);
    }
  }
  
  // light each row on each level
  for(byte level=1; level<=cube.getLevels(); level++)
  {
    for(byte row=1; row<=cube.getLevels()*2; row++)
    {
      cube.lightRow(row, level);
    }
  }
  
  // light each plane
  for(byte i=3; i; i--)
  {
    for(byte row=1; row<=cube.getLevels()*2; row++)
    {
      cube.lightPlane(row, 10*i);
    }
  }
  
  // single random light at a time
  cube.randomLight(random(25,100),100);
  
  // random column drop
  for(byte x=0; x<=15; x++)
  {
    cube.lightDrop(random(0,cube.getCols()), random(50,150));
  }
  
  // circle around cube at a random level
  for(byte x=0; x<=5; x++)
  {
    cube.lightPerimeter(random(0,cube.getLevels()), random(1,5), random(25,100));
  }
  
  // light each face
  byte planes[] = {cube.getLevels()+1,cube.getLevels(),cube.getLevels()*2,1};
  for(byte i=5; i; i--)
  {
    for(byte p=0; p<sizeof(planes); p++)
    {
      cube.lightPlane(planes[p], 5*i);
    }
  }
  
  // random columns
  cube.randomColumn(25);
  
  // turn off a single column randomly
  cube.enableBuffer();
  for(byte c=0; c<30; c++)
  {
    cube.fillBuffer();
    cube.invertBuffer();
    cube.randomColumn();
    cube.drawBuffer(7);
  }
  cube.enableBuffer(false);
  
  // cols in and out
  for(byte c=1, d=0; c<=10; c++)
  {
    if(c%2 == 0)
    {
      for(d=0; d<20; d++)
      {
        cube.lightColumn(2,1);
        cube.lightColumn(4,1);
        cube.lightColumn(6,1);
        cube.lightColumn(8,1);
      }
    }
    else if(c%4 == 1)
    {
      for(d=0; d<30; d++)
      {
        cube.lightColumn(1,1);
        cube.lightColumn(3,1);
        cube.lightColumn(7,1);
        cube.lightColumn(9,1);
      }
    }
    else
    {
      for(d=0; d<70; d++)
      {
        cube.lightColumn(5,1);
      }
    }
  }
  
  // diamond and box
  byte diamond[] = {0,4, 1,1, 1,3, 1,4, 1,5, 1,7,  2,4};
  byte box[] = {
    2,0, 2,1, 2,2, 2,3, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8,
    1,0, 1,2, 1,6, 1,8,
    0,0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8
  };
  cube.lightSequence(box, sizeof(box), 200);
  cube.lightSequence(diamond, sizeof(diamond), 400);
  
  // helicopter effect
  byte topSeq[8] = {0,3,6,7,8,5,2,1};
  byte botSeq[8] = {8,5,2,1,0,3,6,7};
  for(byte loops = 0, delay = 50; loops<=8; loops++)
  {
    for(byte s=0; s<8; s++)
    {
      byte seq[] = {2,topSeq[s], 1,4, 0,botSeq[s]};
      cube.lightSequence(seq, sizeof(seq), delay);
    } 
    if(loops < 5) delay-=10; else delay += 10;
  }
  
  // turn off one light at a time
  cube.lightsOut();
}

จัดทำโดย

63340700402 นางสาวเมธิณี แสงประดิษฐ์