Inspecting Objects with Vision Camera [2 Hand Avatar Robot]

ผู้รับผิดชอบ — นายพิชามญชุ์ ทาดี [64340700420] วัตถุประสงค์ แผนภาพการทำงาน การทำงานของโปรแกรมและระบบประมวลผลการวิเคราะห์ภาพ Original Image HSV Image Mask Image Result Image Project นี้ ใช้กล้อง EPL-USBFHD04H-SFV(2.8-12) ในการรับภาพ โค้ดนี้เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการจับภาพจากกล้องและการตั้งเวลาเพื่อหยุดการทำงานหลังจากระยะเวลาที่กำหนดไว้ (timeout) เพื่อประมวลผลภาพและจัดการกับข้อมูลที่ได้รับจากกล้องเพิ่มเติม โค้ดนี้เป็นชุดฟังก์ชันสำหรับการสร้างเมทริกซ์การแปลงแบบโฮโมจีนีส (homogeneous transformation matrices) ซึ่งใช้ในงานหุ่นยนต์และการแปลงพิกัดในสามมิติ (3D coordinate transformations) โดยเฉพาะในการคำนวณตำแหน่งและการหมุนของวัตถุ และโค้ดนี้ใช้ในการคำนวณตำแหน่งของวัตถุในระบบพิกัดของหุ่นยนต์จากข้อมูลพิกัดที่ได้จากกล้อง โค้ดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประมวลผลภาพโดยใช้ไลบรารี …