Structure and Programming Design for Dual arm Robot

Structure and Programming Design for Dual arm Robot Nattawut Hansupo การออกแบบงานโครงสร้าง สำหรับติดตั้งหุ่นยนต์ 2 แขน (Dual Arm Robot) จาก conceptual ในการทำระบบ ได้มีการออกแบบโครงสร้างโดยให้ตัวหุ่นยนต์มีการยืดอยู่บนโครงสร้าง และด้านหน้าเป็น Table ในการวาง Component ต่างๆ อาทิ ขวดน้ำ แก้วน้ำ รวมถึง Camera ที่ใช้ในการ Detect Object โดยโครงสร้างแบ่งออกเป็น …