การพัฒนาโลกเสมือนผสมความจริงควบคุมอุปกรณ์ผ่าน IoT

การพัฒนาโลกเสมือนผสมความจริงควบคุมอุปกรณ์ผ่าน IoT

Mixed Reality มีความสามารถในการโต้ตอบกับวัตถุเสมือนในพื้นที่จริงและเสริมด้วยการจำลองสภาพแวดล้อมซ้อนไปในพื้นที่จริงแบบ Real Time สามารถบริหารจัดการพื้นที่และวัตถุเสมือน
การทำ Mixed Realityให้มีการตอบสนองกับสิ่งแวดล้อมภายนอกโดยการเชื่อมต่อผ่านระบบ IoT การเขียนรูปแบบและปั้นโมเดลปั้นด้วย Autodesk MAYA และประกอบสภาพแวดล้อมภายในรวมถึง สร้างระบบผ่านโปรแกรม Unity และวัตถุจริงบางวัตถุสามารถปรากฏในโลกเสมือนได้ มีการตอบสนอง Real Time การทำงานประสานกับ TCP ในการส่งข้อมูลให้กับ Node ESP8266 โดยตัวกลางส่งผ่านข้อมูลผ่าน WIFI สั่งให้ Relay โดยการต่อวงจรกับไฟบ้าน 220 V ทำงานเป็นตัวสวิตช์เปิดปิดไฟในโลกของความจริงด้วย โดยในขณะทำการใช้งานนั้นเราจะต้องส่วมใส่อุปกรณ์ HTC Vive เพื่อสั่งการและใช้งานในโลกเสมือน ทำให้เกิดความสะดวกสบายในการใช้งานกับสิ่งแวดล้อมภายนอก ในอนาคตเราจะทำให้ระบบ นี้พัฒนาให้สามารถสั่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้มากกว่าหลอดไฟในอนาคตและเชื่อมต่อได้ง่ายขึ้น


สมาชิก

ธนบดี ธรรมรังษี
ม.5/10 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ธีปกรณ์ ค้าผล
ม.5/10 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

อรอุมา วิโรชกิจเจริญ
ม.5/2 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จังหวัดขอนเเก่น

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อศึกษาเทคโนโลยี MR (Mixed Reality)
  2. เพื่อทำให้ควบคุมอุปกรณ์ IoT จาก MR (Mixed Reality)
  3. เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ขอบเขตการวิจัย

Hardware

  1. HTC VIVE
  2. พื้นที่ในการใช้งานมีขนาด 2x3x2 เมตร
  3. ระยะของ Wi-Fi

Software

  1. ต้องเปิดโปรแกรม Server ก่อนเล่นทุกครั้ง
  2. ต้องส่งข้อมูลเข้า Server ทุก ๆ 10 วินาที

System Overview