การพัฒนาระบบอัตโนมัติสำหรับการนำเสนอผลงานภายในห้องวิจัย Human-Computer Interface

การพัฒนาระบบอัตโนมัติสำหรับการนำเสนอผลงานภายในห้องวิจัย Human-Computer Interface

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีเริ่มมีความก้าวหน้าและมีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ส่งผลทำให้การดำเนินชีวิตของมนุษย์มีความสะดวกสบาย และวิทยาการเหล่านี้ยังมีความสามารถที่จะทำงานที่ไม่เหมาะกับมนุษย์ เพื่อให้ผลที่ออกมามีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โครงงานนี้ มีจุดประสงค์เพื่อสร้างระบบสำหรับใช้ในการนำเสนอผลงานและงานวิจัยต่าง ๆ ที่อยู่ภายใน HCI Lab ของสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามได้โดยอัตโนมัติ เมื่อมีผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมผลงานและงานวิจัยชิ้นต่าง ๆ ภายในห้องแล็บ โดยที่มนุษย์ไม่จำเป็นต้องออกมานำเสนอเองทุกครั้ง ซึ่งระบบจะใช้หลักการ Image Processing ในการตรวจจับ โดยระบบดังกล่าวจะใช้ Raspberry Pi 3 B + และ Camera Pi V2 ในการรับค่าข้อมูลเป็นภาพ ซึ่งจะใช้ OpenCV ในการประมวลผลภาพ ซึ่งจะประมวลผลหาคนภายในภาพที่กล้องตรวจจับได้ (Face Detect) ถ้าระบบสามารถตรวจจับคนในภาพได้ ระบบจะดำเนินการแสดงผล โดยในการแสดงผล สามารถแสดงผลได้หลากหลายรูปแบบตามที่ผู้ใช้งานต้องการ เช่น ภาพ เสียง เป็นต้น โดยในโครงงานนี้ จะเลือกใช้ ESP8266 และหน้าจอทีวีในการแสดงผลโดยสำหรับ ESP8266 จะรับคำสั่งจาก Raspberry Pi ในรูป Text File ผ่าน MQTT Cloud Server เมื่อได้รับคำสั่ง ESP8266 จะสั่งให้ Relay ทำงาน ซึ่ง Relay จะไปสั่งอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ทำหน้าที่แสดงผลต่อไป และสำหรับ หน้าจอทีวี จะทำการเล่นคลิปวีดิโอ เพื่อนำเสนอผลงาน


สมาชิก

ขิตตฬา สุวรรณมาโจ
ม.5 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พลวัฒน์ อาจปักษา
ม.5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วิภพ ปัญญาทิพย์สกุล
ม.5 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด พิษณุโลก

ทักษ์ดนัย ศิริสมบัติ
ม.4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างระบบนำเสนอผลงานอัตโนมัติสำหรับ HCI lab
  2. เพื่อลดภาระในการนำเสนอผลงานแบบซ้ำ
  3. เพื่อเพิ่มความน่าสนใจของการนำเสนอผลงาน

ผลการทำงานที่คาดหวัง

  1. ทำให้การนำเสนอผลงานมีประสิทธิภาพ และมีความถูกต้อง
  2. ทำให้การนำเสนอผลงานมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น

ขอบเขตการศึกษา

  1. ภาษา Python
  2. การตรวจจับใบหน้ามนุษย์แบบไม่แแยกแยะ
  3. ระบบการทำงานบน Raspberry
  4. การรับส่งค่าบนระบบออนไลน์และออฟไลน์
  5. การแสดงผลผ่านบนเว็บไซต์

ภาพรวมของระบบ

ภาพรวมของระบบ 1/2
ภาพรวมของระบบ 2/2