สื่อการสอน Dobot ผ่านระบบ AR


สมาชิก

ภูธเณศวร์ กาละทอน
วิศวกรรมไฟฟ้า (ป.ตรี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT)

เพิ่มเติม

อ่านข้อมูลเพิ่มใน Blog ของผู้ออกแบบและพัฒนาระบบที่นี่ [Link]